Nikotin och dess associationer till cannabisbruk

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Författare: Tea Hadzic; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund Cannabisanvändningen har ökat i samhället de senaste åren två decennierna, trots allt fler påvisade negativa kroppsliga effekter. Att identifiera faktorer som bidrar till uppkomsten av cannabismissbruk och inte minst hur olika droger samverkar vid beroendeutveckling är därför av betydelse för att sätta in rätt förebyggande insatser. Det finns teorier som advocerar att bruk av lättare droger kan leda till senare bruk av tyngre droger. Huruvida nikotin skulle kunna predisponera för cannabisbruk har dock ännu inte studerats. I denna tvärsnittsstudie har data från Stockholmsenkäten 2016 och 2018 använts för att besvara denna frågeställning genom logistisk regressionsanalys. Syfte Att undersöka huruvida det finns en korrelation mellan ungdomars nikotin- och cannabisbruk, samt se hur stark denna i så fall är. Vi vill även studera om det förekommer associationer mellan ålder och kön till cannabisbruk samt hur cannabiskonsumtionen sett ut över tid. Resultat Regressionsanalysen visade att oddskvoten för cannabisbruk var 9.065, 95% CI=8,612-9,519; för rökare jämfört med icke-rökare och 3.073, 95% CI=2,919-3,227; för snusare jämfört med icke-snusare. Oddskvoten utifrån kön var 0.543, 95% CI=0,5159-0,570; för flickor jämfört med pojkar, och 2.638 95% CI=2,506-2,700; för gymnasiets årkurs 2 jämfört med grundskolans årskurs 9. Slutsats Studien visade ett statistiskt signifikant samband mellan nikotin- och cannabisbruk, vilket är särskilt uttalat vid rökning, men förekommer också för snusning. Sambandet mellan nikotin- och cannabisbruk kan dock troligen inte enbart förklaras av nikotinets systemiska effekter, utan även av kända och okända omgivningsfaktorer som inte inkluderats i denna studie.Det är större odds att pojkar brukar cannabis jämfört med flickor, samt att gymnasieelever brukar cannabis jämfört med grundskoleelever. Cannabisanvändningen ökar stadigt över tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)