Polisvåld - En tolkningsfråga : Polisers perspektiv genom sociologiska intervjuer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Denna studie undersöker hur polisvåld och polisvåld i media tolkas av polisen själv. Studien genomfördes med metodvalet grundad teori, för att säkerhetsställa att fakta talar och att inte undersökarens åsikter påverkar utgången. Våldets tolkning blev kärnkategorin med åtta underkategorier. Data påvisade ett flertal problem gällande hur våldet tolkas och polisens problematik kring detta. Media har ett stort inflytande på polisen vilket påverkar hur allmänheten skapar sin bild av dem. Media och polisen har nytta av varandra i ett ömsesidigt utbyte av information och för att allmänheten inte ska bilda sig felaktiga uppfattningar. Det ges även kritik till media från polisen för hur media beskriver att polisen arbetar. Polisen har även en moralisk konflikt mot lagstiftarna gällande hur insatser ska hanteras, lagens tolkning är på många sätt hämmande för att minska våldet och istället ökar det. Poliser kan i det stadiet välja det som är bäst för sig själva eller tolka lagen rent bokstavligt. Konsekvent kan handlingen uppfattas som övervåld, medan lagen syftar på att ingripandet skett proportionerligt. Media publicerar denna nyhet till allmänheten och polisen kan stämplas av media att skydda de som är lagbrytare bland de sina.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)