Sökning: "praktisk teologi"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden praktisk teologi.

 1. 1. Hur förkunnas evangeliet i Göteborgs stift? En homiletisk studie med hermeneutisk ansats av predikningar tredje söndagen i fastan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anders Magnusson; [2023-01-03]
  Nyckelord :praktisk teologi; Göteborgs stift; Svenska kyrkan; förkunnelse; homiletik; evangelium; teologi; predikan; kristendom; tradition;

  Sammanfattning : Abstract The main purpose of this essay is to examine how the gospel is preached by priests in the Church of Sweden in the diocese of Gothenburg on the Sunday chosen for the essay. To be able to investigate this, I have watched, listened to, and transcribed six sermons from three different regions in Gothenburg that was broadcasted via the Internet on the seventh of March 2021. LÄS MER

 2. 2. Att använda film i konfirmandarbetet : How to use film as an identity and meaning building tool in work with christian confirmation

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Rikard Svensson; [2021]
  Nyckelord :Konfirmation; Film; Beteendevetenskap; Religion; Praktisk Teologi; Identitet; Thick Viewing; The Heros Journey;

  Sammanfattning : "How to use film as an identity and meaning building tool in work with christian confirmation" exploers a model for working with film in confirmation with the help of Thomas H. Groomes theological educational model Five movements, Tomas Axelssons model for film watching Thick Viewing and Christopher Voglers narrative model The heros journey. LÄS MER

 3. 3. Vigselgudstjänstens teologi i praktiken : Fallstudier av vigselgudstjänster i Svenska kyrkan utifrån liturgisk teologi, performanceteori och ritteori

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Dahlström Ingrid; [2021]
  Nyckelord :Practical theology; liturgical studies; wedding service; Church of Sweden; liturgical theology; performance theory; ritual theory; Alexander Schmemann; Aidan Kavanagh; Gordon Lathrop; Richard Schechner; Catherine Bell; Praktisk teologi; liturgivetenskap; vigselgudstjänst; Svenska kyrkan; liturgisk teologi; performanceteori; ritteori; Alexander Schmemann; Aidan Kavanagh; Gordon Lathrop; Richard Schechner; Catherine Bell;

  Sammanfattning : In this essay I have studied wedding services in the Church of Sweden, as they are actually performed. I do this from a liturgical-theological perspective, a performance- perspective and from the perspective of ritual studies. LÄS MER

 4. 4. Diakonipastoralens betydelse : En komparativ studie med fokus på dess utformning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Juana Baumann; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; diakoni; Biskopsbrev; praktisk teologi; diakonipastoral; församling; pastorat.;

  Sammanfattning : Genom en komparativ metod har likheter och skillnader i det diakonala arbetet i förhållandetill varandra påvisats utifrån läsning av diakonipastoraler vilka ingår i församlingens/pastoratets styrdokument. Intresset för diakonipastoraler har sitt ursprung i en vilja att se likheter och olikheter i detdiakonala arbetet på ett övergripande plan i Svenska kyrkan eftersom det diakonala arbetetkan se olika ut beroende på miljö, medarbetare och inte minst församlingens/pastoratetskontext. LÄS MER

 5. 5. Att skeppa opium för att få sig en fin hatt : En undersökning av spelandets relation till ett etiskt gott liv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Etik

  Författare :Andreas Rovio; [2021]
  Nyckelord :teologi; etik; teologisk etik; ricoeur; spel; spelande; brädspel; agens;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks relationen mellan det etiskt goda livet och spelandets praktik. Arbetets kvalificerade frågeställning är: Hur relaterar estetiskt strävande spelande till strävan efter det ”goda livet” med och för andra, i rättvisa institutioner? Materialet är filosofen C. LÄS MER