Professionalisering av affärsänglar : En högtflygande studie om Sveriges affärsänglar och deras resa mot en profession.

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Problemställning Samtidigt som svenskt entreprenörskap ökar (Bolagsverket, 2016) förefaller det finnas ett tydligt problem för nystartade företag att hitta finansiering till sin verksamhet (Svensson, 2011). Affärsänglar är individer som investerar pengar, och ibland tid i nystartade företag. Medan den formella riskkapitalmarknaden, som består av institutionella aktörer, är restriktiva när det kommer till investeringar i nystartade företag (Svensson, 2011) är affärsänglar mer benägna att investera i nystartade företag (Silver, 2008). Således argumenterar vi för att affärsänglar är en viktig stöttepelare för Sveriges entreprenörer som i sin tur är viktiga för den ekonomiska utvecklingen. Det saknas dock tidigare forskning som undersöker affärsänglarnas professionalisering. Professionalisering innebär att ett yrke utvecklas mot en profession. En professionalisering kan leda till ett mer effektivt yrkesutövande, varpå det är relevant att undersöka. Syfte Studiens syfte är att undersöka professionaliseringen av affärsänglar i Sverige. Detta görs mot bakgrund av flertalet faktorer som talar för att en professionalisering i viss mån har skett. Forskningsfråga Studien presenterar två stycken forskningsfrågor: Har affärsänglar professionaliserats i Sverige? Om så är fallet, hur har affärsänglar i Sverige professionaliserats? Resultat Studien tar en kvalitativ ansats där intervjuer, dokument och deltagande observationer ligger till grund för den empiriska studien. Resultatet av studien pekar på att det finns fyra olika grupper av affärsänglar, som alla har professionaliserats olika mycket. Resultatet uppnåddes genom att identifiera 14 stycken professionaliseringskrav som respektive grupp jämfördes mot. Kunskapsbidrag Studiens resultat bör sättas i relation till forskning från två områden; professionalisering samt affärsänglar. För det förstnämnda forskningsområdet bidrar studiens resultat med ett teoretiskt bidrag i form av en teoretisk modell som öppnar upp för möjligheten att undersöka professionalisering av yrken som inte än klassas som renodlade yrken i en traditionell bemärkelse. För det sistnämnda bidrar studien med ny empirisk kunskap om en annars relativt outforskad grupp individer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)