Håll koll på trossen : Omgivningsmedvetenhet på förtöjningsplatsen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att undersöka omgivningsmedvetenhet hos besättningsmedlemmar som arbetar vid förtöjningsplatser. Olyckor vid förtöjning sker varje år. De som arbetar på förtöjningsplaten arbetar med stora krafter under en tidspress, därför är det intressant att undersöka en besättning som avgår och lägger till kaj mer än två gånger på ett dygn. Verktyget Omgivningsmedvetenhet (engelska: situational awareness) kommer ifrån sjöfartens bryggtjänstgörning (engelska: Bridge resource Management) och är ett verktyg för att förbättra säkerheten. Undersökningen gjordes på ett kvalitativt sätt med semistrukturerade intervjuer för att lättare kunna fånga upp respondenternas egna synpunkter och erfarenheter. Resultatet visar att omgivningsmedvetenheten manifesteras genom att besättningsmedlemmarna är uppmärksamma och vaksamma på till exempel om någon kollega står i en riskzon eller om en tross är för sliten. Riskområden ansågs vara där det är störst risk för snapback. Till exempel vid klys, pollare och bakom trumman vid förtöjningsspelet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)