Grävmaskinister och byggnadsstäderskor - En analys med genusperspektiv av läromedel i samhällskunskap för skolår 4-6.

Detta är en C-uppsats från

Författare: Ulf Abrahamsson; [2011]

Nyckelord: Genus; Genusifiering; Läromedel; Samhällskunskap;

Sammanfattning: SammanfattningSyftet med den här studien är att undersöka vilken bild av könsroller som läromedelstexter och bilder isamhällskunskap för år 4-6 förmedlar. Framförallt fokuserar vi på att se hur yrkesroller fördelas mellan könenoch på vilket sätt de ”genusifieras” i text och bild. Vi har också velat se hur rollerna förändrats över tid. Sommetod har vi använt textanalys. Vi har gjort både en kvantitativ genomräkning i läromedlen och en kvalitativdiskursanalys av texten där den behandlar yrkesroller. Materialet vi har analyserat är fem olikasamhällskunskapsböcker som är ämnade för årskurs 4-6. Vi har granskat en lärobok från varje decennium från1960 talet till 000-talet. Resultatet visar att det tydligt går att skilja mellan manliga och kvinnliga yrken iläromedlen. Representationen av män har i stor utsträckning varit i majoritet och typen av yrken har varieratmellan könen. Det har också visat sig att det i det senaste läromedlet är en stor skillnad från de tidigare. Somblivande pedagoger är det för oss av stort intresse att se vad färdigpaketerade läromedel förmedlar för värden ochnormer. Det är av största vikt att se hur dagens läromedel är utformade och att vi som blivande pedagoger ställeross kritiska till hur könsroller framställs i såväl texter som bilder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)