Kalkylmall i BidCon : En kalkylmall i BidCon som underlättar kalkylarbetet för inblandade yrkeskategorier på Selbergs Entreprenad AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Jonathan Rödén; [2016]

Nyckelord: Bygg; kalkyl; bidcon;

Sammanfattning: Idag utförs de flesta byggprojekt med fast pris vilket kräver att entreprenören tidigt tar fram kostnader för att utföra projektet. Att ta fram alla kostnader för ett projekt kallas kalkylering och omfattar mycket arbete och stor kompetens av de inblandade. Att skapa en kalkyl kan göras på många olika sätt. I nuläget använder sig de flesta större entreprenörer av datorstödda kalkylprogram för att ta fram kostnaderna för ett projekt. Detta examensarbete är ett samarbete med Selbergs Entreprenad, som de använder sig av kalkylprogrammet BidCon.   Syftet med examensarbetet är att underlätta hela kalkylprocessen för alla inblandade yrkeskategorier på Selbergs Entreprenad. Detta genom att skapa en kalkylmall med lämplig struktur i netto- offert- och omkostnadskalkylarken samt lägesplacera de olika kategorierna för att underlätta vid planeringsarbetet. För att skapa denna kalkylmall intervjuades de inblandade yrkeskategorierna anbudsingenjör, inköpare och platschefer. I examensarbetet har även referensföretagets befintliga kalkylmall samt utförda projektkalkyler studerats och analyserats.   Kalkylmallen som skapats innehåller en struktur som lämpar sig för kalkylarbetet hos Selbergs entreprenad. Strukturen består av ett antal nivåer utifrån SBEF byggdelskoder samt fysiska lägen för projektet. I kalkylmallen har vanligt förekommande kalkylposter som identifierats implementerats. Detta för att effektivisera kalkylarbetet och undvika att kalkylposter glöms eller hanteras fel. Lägeshantering som används vid export från BidCon till planeringsverktyget fungerade inte som det skulle och uteslöts i kalkylmallen. Kalkylmallen som skapats har implementerats i Selbergs Entreprenads kalkylprogram för att kunna användas i det dagliga arbetet med anbuds- och produktionskalkyler.   Att använda sig av en kalkylmall bidrar till en gemensam kalkylstruktur för hela företaget vare sig det gäller inköp, anbudsingenjör, platschef eller någon annan inblandad. Generellt att tänka på vid skapande av kalkylmall är att anpassa mallen till efterföljande delar i processen, de så strukturen kan nyttjas i planeringsarbetet och vid kostnadsavstämning. För att kalkylmallen skall kunna användas i framtiden bör mallen uppdateras kontinuerligt i takt med införandet av nya byggmetoder och material. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)