"Det händer saker som jag inte känner igen mig i." : En kvalitativ innehållsanalys av nyhetsrapporteringen om Mats Löfving och polishärvan.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om hur tryckta tidningar i sin nyhetsrapportering gör skillnad på sak och person vid stora nyhetshändelser som involverar offentliga personer. Målet är att kunna bidra med en bredare kunskap om hur mediedrev mot offentliga personer kan förstås utifrån tidningarnas gestaltning av dem och vad som kan uppfattas som etiska övertramp. Forskningsfrågorna som studien utgått från är “Hur har Aftonbladet och Expressen gestaltat Mats Löfving i tryckta nyhetsartiklar från det att han först misstänktes för tjänstefel fram till hans död?” samt “Vilka likheter och skillnader finns det mellan Aftonbladet och Expressen i rapporteringen om Mats Löfving?”. Metoden för studien är en språklig textanalys kombinerat med en kvalitativ innehållsanalys. Totalt har nio nyhetsartiklar analyserats. Teorierna som används är medielogik, gestaltningsteori samt offentliga- och privata sfärer. Resultatet av studien visar att Aftonbladet och Expressen har gestaltat Mats Löfving med negativa inslag, samt att det förekommer likheter och skillnader i respektive tidnings gestaltningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)