Sjuksköterskans ledande funktion på en akutmottagning : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Arbetet på en akutmottagning är både komplex och oförutsägbar där patienten är ett oskrivet blad vid ankomst. Detta ställer krav på sjuksköterskans omhändertagande och ledarskap. Det förväntas att sjuksköterskan har förmåga att omhänderta och ge patienter vård på en avancerad nivå och på ett patientsäkert sätt. Sjuksköterskans kompetens och erfarenheter har en avgörande betydelse på akutmottagningen där sjuksköterskan snabbt behöver identifiera, prioritera och påbörja adekvat behandling vid livshotande tillstånd. Centralt i arbetet är att sjuksköterskan med ett ledande ansvar samverkar i team med såväl patienter och närstående som kollegor. Sjuksköterskan leder och fördelar arbetet med tydlighet för att säkra vården av patienten. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att leda omvårdnaden på en akutmottagning. Metoden som användes var en litteraturöversikt. Datainsamlingen utgick från sökningar i databaserna PubMed, SveMed+ och CINAHL samt manuell sökning. Tolv kvalitativa, fyra kvantitativa och tre artiklar med mixad design låg till grund för resultatet. I resultatet framkom fem teman: betydelsen av kunskap inom ledarskap och akutsjukvård, erfarenhetens betydelse av att leda i akuta situationer, intuitions betydelse vid bedömning och prioritering, kommunikationens betydelse för att uppnå en säker vård och faktorer som påverkar sjuksköterskans ledarskap. Sjuksköterskors erfarenheter visade att identifierade och beskrivna teman hade en avgörande betydelse för effekten på ledarskapet. Därigenom sågs positiva effekter på både arbetsplats, patientflöde och teamarbete och vården koordinerades väl ur ett helhetsperspektiv. Slutsatsen av resultatet visade att teoretisk kunskap inom både ledarskap och akutsjukvård samt erfarenheter hade betydelse för ledarskapet i arbetet på akutmottagningar. De mindre erfarna sjuksköterskorna behövde mera tid och träning för att kunna utveckla strategier som de erfarna sjuksköterskorna skaffat sig över tid. Emellertid visade studien att sjuksköterskor med kompetens och erfarenhet inte kunde hantera hur hög arbetsbelastning som helst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)