Palabras, palabras, tan sólo palabras - Un estudio sobre el aprendizaje de vocabulario en la página web glosor.eu

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Objetivo: Syftet med studien är att ta reda på om internet som resurs i inlärningen många gånger saknar den teoretiska grunden som behövs i undervisningen. Om detta är fallet vill vi även undersöka om ordinlärningssidan glosor.eu ändå kan vara en bra webbsida för att öva och repetera glosor enligt vad tidigare forskning inom ämnet anser. Hypotesen är att sidan kan vara ett bra komplement till läroboken, men att den saknar en teoretisk bas från forskning och därmed behöver förbättras för att nå upp till kraven. Syftet är därmed att analysera spelen på sidan för att se dess positiva och negativa aspekter för att få reda på om hypotesen stämmer.Método: Metoden är att analysera spelen som finns på glosor.eu med hjälp av forskning om inlärning och undervisning av ord, samt ge rekommendationer om förbättringar av spelen och sidan.Material: Det huvudsakliga materialet är elva olika spel på webbsidan glosor.eu där man kan öva på glosor och ord. För övrigt används studier inom språkdidaktik och språkmetodik och även den svenska läroplanen Lgr11 och de svenska kurs- och ämnesplanerna för moderna språk.Principales resultados: Resultatet av analysen visade att hypotesen huvudsakligen är korrekt eftersom flera viktiga aspekter inom ordinlärning inte existerar på glosor.eu. Dock kan sidan ändå användas iundervisningen i och med att den är bra för repetition av ord och att flera funktioner trots allt finns, speciellt med lite hjälp av kreativitet från lärarens sida som kan utveckla flera av spelen utan att behöva förändra dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)