AI – Advokatens verktyg eller dess ersättare? En analys av hur utvecklingen av artificiell intelligens utmanar våra rättsliga konstruktioner av subjekt och objekt samt dess påverkan på uppfattningen av advokatrollen

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Josefine Rembsgård; [2019-02-13]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Hur kommer utvecklingen av artificiell intelligens att påverka hur vi idag erbjuder juridiska tjänster? Denna uppsats är en analys av förutsättningarna för advokatkårens fortsatta överlevnad på den juridiska marknaden i samband med att tekniken för oss in i en ny revolution; den fjärde industriella revolutionen. Detta väcker primärt frågor om hur rätten ser ut idag och vilka problem som kan identifieras i relation till utvecklingen av ny teknik. Uppsatsen syftar till att besvara hur artificiell intelligens kommer utmana dagens rättsliga konstruktioner och vidare analysera hur advokatrollen kommer att påverkas av de nya verktyg som den tekniska utvecklingen för med sig. Vilka av advokatens arbetsuppgifter bör automatiseras och hur samspelar detta med människans kompetens och emotionell intelligens? Den tekniska utvecklingen innebär många fördelar och har inom det juridiska fältet potentialatt fundamentalt förändra förutsättningarna för juridiskt arbete. Uppsatsen syftar till att lyfta behovet av att bemöta de juridiska frågor som uppstår i takt med den tekniska utvecklingen och uppmärksamma hur advokatrollen kommer att påverkas samt hur advokatbyråer bör bemöta utvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)