När självbetjäningsteknologier fallerar : En kvalitativ studie om hur kunden upplever åtgärdshanteringsprocessen vid ett självbetjäningsmisslyckande

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund - Den drastiska ökning beträffande utvecklingen av självbetjäningsteknologier de senaste decennierna, inte minst inom banksektorn, har medfört såväl möjligheter som utmaningar för användande kunder. En av dessa utmaningar är den frånvaro av mänsklig företagsinteraktion som tjänsteutövandet via dessa självbetjäningsteknologier medför vilket framförallt gör sig påtagligt i situationer av självbetjäningsmisslyckanden och en därefter påföljande åtgärdshanteringsprocess. I denna kritiska situation är det av vikt att som företag förstå sig på hur kunden upplever händelseförloppet i sin helhet för att med hjälp av en önskvärd åtgärdshanteringsprocess möjliggöra för att kundens upplevelse ter sig så positiv som möjligt trots ett inträffat självbetjäningsmisslyckande. Syfte - Baserat på tidigare forskning är syftet med denna uppsats att fördjupa förståelsen för kundens upplevelser och hur dessa tar sig uttryck vid processen av åtgärdshantering med anledning av ett självbetjäningsmisslyckande, samt de faktorer vilka influerar kundens upplevelser i denna situation. Metod - Denna uppsats tar avstamp i en kvalitativ forskningsmetod där 13 semistrukturerade intervjuer ligger till grund för insamlandet av studiens empiri. Studiens respondenter bestod av bankkunder inom olika bankverksamheter vilka alla upplevt ett tjänstemisslyckande samt en efterföljande åtgärdshanteringsprocess via bankens självbetjäningsteknologier. Slutsats - Ett självbetjäningsmisslyckande och en efterföljande åtgärdshanteringsprocess karakteriseras i form av att inledningsvis skapa negativa upplevelser hos kund, främst genom uttryckt frustration, besvär och stresspåslag, för att sedan i en helhetsbedömning vid processens slutskede lyfta fram allt mer positiva aspekter i koppling till upplevelsen. Faktorer vilka inverkar på kundens upplevelser i denna situation är tid, omgivning, förväntningar likväl som personalens bemötande, självbetjäningsteknologins teknologiska och designmässiga bemötande samt företagets regler och policys. Nyckelord - Kundupplevelser, rättviseteori, självbetjäningsteknologi, självbetjäningsmisslyckande, åtgärdshantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)