Den jämställda, icke-diskriminerade förskolan och dess pedagogiska ledare En kvalitativ intervjustudie om rektorers tal om och konstruktioner av arbete med jämställdhet och likabehandling i förskolan

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syfte: Syftet med föreliggande studie är att granska rektorers tal om och konstruktioner av jämställdhet och likabehandling, det utförda praktiska arbetet samt vilka likheter och skillnader som blev synliga i dessa utsagor för att få syn på återkommande representationer av problem.Teori: Det teoretiska ramverk som omgärdar studiens är feministisk poststrukturalism, intersektionalitet och diskursanalys med fokus på makt och språket som handlande verktyg.Metod: Studien en kvalitativ intervjustudie och det empiriska materialet har samlats in genom digitala intervjuer med rektorer yrkesverksamma i olika stadsdelar i en av Sveriges största städer. Efter att materialet transkriberats genomfördes analys inspirerad av What’s the problem represented to be med avsikt att detektera återkommande problem som konstrueras av det rektorerna berättar om arbete med jämställdhet och likabehandling i intervjuerna.Resultat: Av rektorernas tal om likabehandling och jämställdhet framkom det av analysen fem återkommande problemrepresentationer: svårigheter att sätta ord på innebörden av begreppen jämställdhet och likabehandling, det praktiska arbetets komplexitet, jämförelser som gjordes med andras verksamheters praktiska arbete, den pedagogiska personalens kunskap om jämställdhet och likabehandling samt vårdnadshavares inställning till detsamma. Studien synliggör de potentiella problem rektorer lägger i jämställdhets- och likabehandlingsbegreppen samt det praktiska arbete som fokuserar ämnena. Det som framgår av studien är att det i rektorers tal om likabehandling och jämställdhet ryms varierad förståelse, utrymme för tolkning och jämförelser samt betoning av ansvarsförskjutning från rektor till pedagoger och vårdnadshavare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)