Belöningssystem - mer än bara pengar? : En etnografisk studie om kulturella styrmedel

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Det finns starka skäl att tro att pengar spelar mer än enbart en materiell roll för våra organisationers styrning, utveckling och beteende. Utgångspunkten för uppsatsen är att det finns en annan sida av myntet som åberopar pengars symboliska värden.  

Med en djupdykning i det teoretiska perspektivet om kulturen som ett styrmedel kan vi förstå pengar som det symboliskt indirekta som utgör ett väsentligt verktyg i skapandet av det system som leder till en mer lönsam organisation. Med hjälp av ett kulturellt perspektiv på organisation och ledning kan vi alltså förstå hur vi kan skapa ett system som ökar de anställdas prestation och organisationens effektivitet.  Den återstående frågan är hur vi praktiskt går tillväga.

Syftet för uppsatsen är att undersöka hur ledningen kan gå tillväga för att skapa att belöningssystem baserat på kulturella mekanismer som leder till effektivare prestationer och en mer lönsam organisation.

För att undersöka hur vi praktiskt kan gå tillväga för att skapa det system som leder oss fram till effektivare prestationer utförs en etnografisk fältstudie av företag Y mot bakgrund av de erfarenheter författaren har med sig från deltagande vid företag X. Systematiseringen och tematiseringen av det genererande empiriska materialet leder oss fram till uppsatsens resultat.

Resultatet av studien visar hur ledningen för företag X och Y kan gå till väga för att bygga upp ett belöningssystem som är såmycket mer än bara pengar. Med ett kulturellt perspektiv på organisation och ledning fungerar pengar som det symboliska motiv som får verksamheten att snurra. Uppsatsens resultat visar hur ledningen bygger upp en entreprenörskultur med en franchisestruktur, baserat på ledningens förväntningar om ett tydligt förmedlat resultat som leder till effektivare prestationer och en finansiellt mer lönsam organisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)