Smärtskattningsskalor till för tidigt födda barn - En systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Obehandlad smärta hos för tidigt födda barn kan leda till både omedelbara och långtgående negativa effekter. För att kunna ge barnen en adekvat smärtbehandling är det viktigt att regelbunden smärtskatta dem, men då de inte kan kommunicera verbalt är de beroende av att andra kan tolka deras smärtsignaler. Syfte: Att identifiera smärtskattningsskalor riktade mot för tidigt födda barn samt undersöka deras validitet och reliabilitet. Metod: En systematisk litteraturstudie med arton inkluderade artiklar. Resultat: Fjorton smärtskattningsskalor anpassade till för tidigt födda barn identifierades. Alla visade god eller mycket god reliabilitet. Gällande validitet skiljde det sig åt mellan de olika instrumenten. Slutsats: Det går inte att rekommendera en specifik smärtskattningsskala baserat på denna litteraturstudie. Det är därför viktigt att fortsätta undersöka de mest lovande i större, kliniska studier och säkerställa deras validitet, reliabilitet, klinisk användbarhet och relevans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)