Alkoholmissbrukets påverkan från barn, föräldrar, syskon och partners perspektiv : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Av Sveriges befolkning påverkas 14 procent negativt av en närståendes alkoholkonsumtion. Anhöriga upplever att de inte blir inkluderade i vården och att deras berättelser inte blir hörda vilket utgör grunden för att kunskapen hos sjuksköterskor om anhörigas situation behöver fördjupas. Syftet med studien är därför att beskriva anhörigas erfarenheter och upplevelser av att ha en familjemedlem med ett alkoholmissbruk. Studien är en litteraturöversikt som bygger på tio granskade kvalitativa artiklar. De inkluderade artiklarna visade på liknande erfarenheter oberoende av vilket land de var gjorda i och vilken relation de anhöriga hade till den alkoholmissbrukande personen, men även skillnader kunde identifieras. Framträdande erfarenheter från de anhöriga var ett stort ansvarstagande, psykisk ohälsa, våld, skam och isolering, varierande förståelse för missbruket och sin situation samt negativa erfarenheter av att söka hjälp. Utifrån vårdvetenskapliga utgångspunkter diskuteras hur sjuksköterskan kan möta livsvärlden och lindra lidandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)