ATT VÅRDA I LIVETS SLUTSKEDE : En litteraturstudie som beskriver sjuksköterskors erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare forskning påvisar att anhöriga är betydelsefulla för patienter som vårdas i livets slutskede. Anhöriga och patienter känner en rädsla inför vårdandet. Anhöriga anser att en god kommunikation ska finnas med i vårdandet av patienter. Patienter känner trygghet när sjuksköterskor finns närvarande. Detta genom att sjuksköterskor vårdar utifrån den caritativa vårdteorin Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i livets slutskede. Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Resultat:Resultaten som framkom var två teman och fem subteman. Första temat “vara inkännande”det medförde tre subteman “vara stödjande”, “vikten av att se den unika patienten” och “kommunikationens betydelse i vårdandet”. Det andra temat “känslomässiga utmaningar”som medförde två subteman “brist på kunskap” och “vara känslomässigt engagerad” Slutsats: Sjuksköterskor hade positiva och negativa erfarenheter av vårdandet i livets slut.De positiva erfarenheterna resulterade i god vård och god kommunikation med patienter och anhöriga. Det skapades tillit mellan sjuksköterskor, patienter och anhöriga. De negativa erfarenheterna var frustration, osäkerhet och att inte göra tillräckligt när det fanns brist på kunskap om vård i livets slutskede vilket resulterades i känslomässiga utmaningar. Sjuksköterskor bör få mer stöd och utbildning inom vård i livets för att kunna ge ett fint avslut. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)