Sällskapsdjurs påverkan av barn med autismspektrumtillstånd : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige har cirka 95000 människor någon form av autismspektrumtillstånd. Autismspektrumtillstånd är en kognitiv funktionsnedsättning där problem som kommunikation, sociala samspel och föreställningsförmåga kan uppstå. Djur i vården påverkar positivt på människans hälsa. Djurunderstödda interventioner är aktiviteter eller terapiformer som sjuksköterskan kan använda vid omvårdnad av barn med autismspektrumtillstånd. Syfte: Att beskriva hur sällskapsdjur påverkar samt upplevs påverka barn med autismspektrumtillstånd. Dessutom var syftet att beskriva hur barnets familj upplever påverkan av sällskapsdjur. Vidare var syftet att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod. Metod: Beskrivande litteraturstudie. Tio vetenskapliga artiklar varav två med kvalitativ ansats och åtta med kvantitativ ansats. Huvudresultat: Sammanställning av artiklarna resulterade i fyra teman: social funktion, inlärning och kommunikation, psykisk hälsa samt fysisk hälsa. Förbättringar kunde ses vid djurunderstödda interventioner som hästterapi eller kontakt med hund. Hundar upplevdes kunna fungera som en distraktion samt inge lugn till barnen, liksom upplevdes öka trygghet för familjen. Autistiska symtom minskade signifikant, liksom antalet vredesutbrott, ilska och ångest upplevdes minska. Uppmärksamhet, social funktion, motorik, samt social och fysisk motivation förbättrades. Ridterapi ökade även den sociala interaktionen mellan förälder och barn. Enkäter och beteendeskalor var de mest framträdande datainsamlingsmetoderna i artiklarna. Slutsats: Djurunderstödda interventioner har visat ge positiv påverkan hos barn med autismspektrumtillstånd, liksom hjälpt familjen till en mer hållbar vardag. Antalet vetenskapliga studier är begränsat, varav ytterligare forskning krävs för en god evidens inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)