Revisionsvärdet ur ett klientperspektiv : en kvalitativ studie om hur värde skapas för småföretagare

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

Sammanfattning: Tidigare studier har diskuterat att många små och medelstora företag sett revisorn och revideringen som en kostsam tjänst som ger lite värde. I och med avskaffandet av revisionsplikten år 2010 bestämde sig många små företag att avskaffa sina revisorer som en konsekvens av deras kostsamma tjänster. Därför läggs det idag större vikt på revisionsvärdet och mervärdet. Studiens syfte är att förstå hur revisionsvärde skapas från ett klientperspektiv. Tanken är att fem olika perspektiv som kopplas ihop med bland annat agentteorin och professionsteorin ska öka förståelsen för hur revisionsvärde skapas. Utifrån de fem olika perspektiven har studiens modell skapats. Det empiriska materialet består av tio semistrukturerade intervjuer som genomförts av småföretagare i olika branscher. Resultatet av studien visar att revisionsvärde och mervärde skapas från alla fem perspektiv, vilket stämmer överens med tidigare studier. Dock upptäcktes ett värde från ett sjätte perspektiv som studien inte fångar. Det sjätte perspektivet är revisionsbyråer. Slutsatsen är att revisionsvärdet skapas utifrån revisorn, revisionen, revisionsrådgivningen, den fristående rådgivningen, revisor-klient-relationen och revisionsbyråer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)