En intervjustudie om gymnasieelevers upplevelser kring motivation och lärdomar genom ett internationellt utbyte.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning:

Internationella utbyten är ett tämligen vanligt förekommande fenomen på svenska gymnasieskolor. Forskningsläget gällande just utbyten på gymnasienivå är dock tunt i Sverige. Utbytet sker sålunda utan att det i någon större utsträckning fastställts några egentliga resultat i vetenskapliga undersökningar. Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers upplevelser under ett internationellt utbyte med fokus på deras upplevelser av lärande och motivation till lärande. De resultat som framkommer är att internationella utbyten motiverar elever till lärande på så sätt att belöningen under vistelsen är den högt värderade fritiden. Sedermera är fritiden lärande i sig genom att lärdomar och erfarenheter tillskansas. Det innehåll som den italienska undervisningen baserades på visade sig vara av föga intresse för de svenska eleverna då de kunskaperna inte premierades i den svenska skolan. Således fanns enbart motivation för distansundervisningen och de lärdomar som tillskansade utanför skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)