Flickor och pojkars önskemål gällande innehållet i ämnet idrott och hälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

Sammanfattning: Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi bildat en uppfattning om att det finns skillnader i flickor och pojkars intressen inom ämnet idrott och hälsa. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka fysiska aktiviteter som elever i högstadiet önskar att ämnet idrott och hälsa ska innehålla. Vidare undersökte vi om deras fysiska aktiviteter på fritiden hade någon inverkan i deras val av aktiviteter i ämnet samt om det fanns några skillnader mellan flickor och pojkars önskan. Det teoritiska ramverk som ligger till grund i studien kommer att vara genusteori. I samhället finns en genusordning om hur en människa bör vara/bete sig beroende av könstillhörighet. Undersökningen utgick från en kvantitativ metod i form av en enkät där vi fick in 259 svar från eleverna. Resultatet visar att elevers fysiska aktiviteter på fritiden påverkar deras val av aktiviteter på idrottslektionerna. Många pojkars önskemål är bollspel, specifikt fotboll och det fanns inte en enda pojke som önskade dans. Dans visade sig vara den mest oönskade aktiviteten. Däremot fanns det ett fåtal flickor som önskade mer dans där man även kunde se en koppling till deras fritidsintressen. Slutsatsen är att genusordningen som finns i vårt samhälle speglas i skolundervisningen samt att könsnormer påverkar flickor och pojkars intressen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)