”Ett enklare språk”. En undersökning av svåra ord i lättlästa nyhetsartiklar riktade mot inlärare av svenska

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker hur personer som är inlärare av svenska uppfattar svåra ord i lättlästa nyhetsartiklar. Målgruppen för undersökningen är elever som studerar på de högre nivåerna av sfi. Syftet med undersökningen är dels att undersöka de ord eleverna uppfattar vara svåra i materialet och vad som utmärker de svåra orden, dels att undersöka huruvida förekomsten av svåra ord påverkar elevernas uppfattning av materialets svårighetsgrad. Materialet består av tre artiklar från Radio Sweden på lätt svenska. För att undersöka svåra ord i materialet har det genomförts en lexikogrammatisk analys med fokus på långa och överlånga ord, sammansatta ord och nyckelord. Materialet har även granskats utifrån de riktlinjer Radio Sweden utgår från i sitt arbete. Det har även genomförts en enkätstudie med målgruppen som respondenter. Resultatet visar att alla artiklar innehåller drag som kan försvåra förståelsen för inlärare. De svåra ord som återfinns i materialet kännetecknas av att de är långa, sammansatta eller tillhör ett fackområde. Vidare efterfrågas mer forskning om hur man språkligt kan anpassa texter för att underlätta för målgruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)