“Sånt man lär sig underarbetets gång” : En fenomenologisk studie av sjuksköterskans praktiska kunskap i de komplexa omvårdnadssituationerna

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning: Patienterna blir allt äldre och deras komplexa akuta och kroniska ohälsotillstånd kräver specifik bedömning och vård av omvårdnadspersonalen. Utveckling av sjuksköterskans praktiska yrkeskunskap är en lång process samtidigt som nya sjuksköterskor upplever att klyftan mellan teori- och praktisk kunskap är stor. Sjuksköterskorna och verksamheterna behöver mer kunskap om hur sjuksköterskornas kompetensutveckling kan stödjas för att öka kvalificerade bedömningar i de komplexa omvårdnadssituationerna. Syftet med denna studie är att få ökad förståelse för sjuksköterskors upplevda erfarenheter av praktisk kunskap i de komplexa omvårdnadssituationerna. Metoden för denna studie har varit en fenomenologisk forskningsansats med kvalitativa intervjuer för att förstå sjuksköterskornas perspektiv på kunskap i de komplexa omvårdnadssituationerna. Data bearbetades och analyserades utifrån Giorgis analysmetod för den fenomenologiska analysens reduktion. Sjuksköterskornas praktiska kunskap baserades på två teman: Sjuksköterskans omdöme i de komplexa omvårdnadssituationerna och utveckling av praktisk kunskap och ett antal kategorier och underkategorier. Sjuksköterskornas beslutsfattande i de komplexa omvårdnadssituationerna baseras på deras tidigare erfarenheter, värderingar, professionella ambitioner, kritiska och logiska tänkande samt intuition. Nya situationer löses med hjälp av informationssökning, kritiskt och logiskt tänkande och med hjälp av andra. Sjuksköterskorna utvecklar sin kunskap genom självreflektion och reflektion i grupp. Resultaten visade att sjuksköterskornas medvetenhet om sin och yrkeskollektivets tysta kunskap är låg. För att säkerhetsställa att den legitimerade sjuksköterskan har den yrkeskunskap och kompetens som behövs för att möta patienter i de komplexa omvårdnadssituationerna behöver verksamheterna bättre stödja sjuksköterskorna i deras kompetensutveckling. De tysta föreställningar som påverkar beslutsfattande i komplexa omvårdnadssituationer behöver synliggöras och ifrågasättas för att de medvetet ska kunna basera sina beslut på kvalificerade bedömningar och erbjuda en god omvårdnadskvalitet som bygger på evidensbaserad kunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)