PROSTITUTION OCH INTERAKTION - En diskursiv studie om kön och makt på en sexsajt.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Yvonne Schmeikal; Emma Sjöberg; [2007-05-29]

Nyckelord: Diskursanalys; escort; prostitution; manlig hierarki;

Sammanfattning: Vårt syfte med studien var att har varit att undersöka den rådande diskursen på sexsajtforum. Detta för att se vilka processer som pågår mellan och inom könen. Frågeställningarna var: • Vilka relationer och diskussioner framträder mellan kvinnorna? • Vilka relationer och diskussioner framträder mellan männen? • Vilka relationer och diskussioner framträder mellan männen och kvinnorna? • Vilken typ av maktförhållanden framträder när det gäller inom- och mellankönsliga diskussioner? Metoden vi använde oss av i vår undersökning, var att observera och samla information i vad som skrevs på ett allmänt diskussionsforum på sexsajten Sekreterarakademin. Vi har även använt oss av litteratur inom ämnet samt för att kunna bearbeta materialet med passande teorier, i detta fall feminism, maskuliniteter och homosocialitet. I vår undersökning kom vi fram till att det är en ständig maktkamp som pågår mellan de escorter och de män som befann sig på sajten. Escorterna som är prostituerade uttrycker med bestämdhet att de håller fast vid priser och ett rådande regelsystem vilket männen konstant utrycker nedlåtande åsikter om och försöker ändra. Mellan escorterna fanns det en god ton i det skrivna och det rådde en form av hjälpsamhet i de inlägg som var skrivna från kvinna till kvinna. Däremot var uttryck och attityder annorlunda mellan männen som var stark överrepresenterade på forumet. Där fanns en rådande hegemoni som visade sig i att män som var bra på att utrycka sig i skrift stod högt i den manliga hierarkin, men även bland escorterna. Att diskutera om sexuella tjänster var till synes helt normalt för dessa människor inne på forumet och det fanns inga utryckta betänkligheter att det var en marknad där dessa sexuella tjänster kan köpas av män.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)