Uppdragsbrevets påverkan på förväntningsgapet: En studie av revisorer och deras klienter

Detta är en Magister-uppsats från Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

Författare: Sandra Johansson; Sofie Lanér; [2007]

Nyckelord: uppdragsbrevet; förväntningsgapet; RS;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Magisteruppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet,

FED 334, System för redovisning, revision och ägarstyrning, VT 2007

Författare: Sandra Johansson och Sofie Lanér

Handledare: Karin Jonnergård och Ola Nilsson

Titel: Uppdragsbrevets påverkan på förväntningsgapet: En studie av revisorer och deras klienter

Revisorns roll och ansvar: Revisorernas roll har på senare tid uppmärksammats alltmer och nya lagar och regler har införts för att förtydliga revisorns ansvar. Kravet på ett skriftligt uppdragsbrev, är det första steget för att leva upp till den nya revisionsstandarden (RS) i Sverige. En standard som infördes med start i januari år 2004. FAR SRS förhoppning är att uppdragsbrevet ska vara ett stöd både för revisorerna och för deras klienter, bland annat eftersom åtgärderna klargör parternas rättigheter och skyldigheter i uppdraget. Uppdragsbrevet kan sannolikt också bidra till att det så kallade förväntningsgapet minskar.

Syfte: Att undersöka om uppdragsbrevet har påverkat förväntningsgapet mellan revisorerna och deras klienter samt jämföra eventuella skillnader i uppfattningar mellan revisorer inom ”The Big Four” och revisorer på övriga revisionsbyråer.

Metodval: En kvalitativ studie genomfördes där en matchning gjordes mellan revisorer och deras klienter för att kunna undersöka båda sidor av samma förhållande. Vi genomförde en semistrukturerad intervju med 20 respondenter, 10 revisorer och 10 klienter. På klientföretagen intervjuades de personer som hade närmast kontakt med revisorn vilka var ekonomichef, ägare och VD.

Slutsatser: Vi har genom studien kommit fram till att uppdragsbrevet inte har påverkat förväntningsgapet. Inga större skillnader har uppmärksammats i uppfattningarna mellan revisorer inom ”The Big Four” och på övriga revisionsbyråer i denna studie.

Förslag till vidare forskning: För framtida forskning vore det intressant att undersöka relationen mellan revisor och klient ur ett oberoendeperspektiv. Ett annat intressant område att vidareutforska är skillnaderna i storleken på förväntningsgapet på små och stora företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)