Sökning: "Sandra Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden Sandra Johansson.

 1. 1. Alla barn har rätt till stöd : En systematisk litteraturstudie om barns stöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Clara Albertsson; Sandra Johansson; [2019]
  Nyckelord :Alla barns rätt till stöd; förskola; likvärdighet; stöd och särskilt stöd; specialpedagogik; individualistiska perspektivet; alternativa perspektivet; dilemmaperspektivet; kategoriseringar; normer; barnsyn; relationer;

  Sammanfattning : Barn i behov av stöd är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Stödet kopplas ofta till specialpedagogik och barn med diagnoser men rätten till stöd bör istället ses som en rättighet för alla barn för att tillgodogöra sig utbildningen i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Hur en god användbarhet kan uppnås med avseende på navigerbarhet vid utvecklandet av en e-handel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Ekenstierna; Sandra Färdig; Jonatan Harling; Malin Johansson; Marcus Lannhard; Oscar Moberg; Emma Rosén; Armin Walian; [2019]
  Nyckelord :usability; navigability; e-commerce; webb application; Användbarhet; navigerbarhet; e-handel; webbshop; webbapplikation;

  Sammanfattning : A survey, carried out and answered by students at Linköping University proved that 92.6% of the surveyees are interested in buying second-hand course literature. Numerous retailers exist for this market, however the problems with the solutions at the time of the survey are clear; lack of structure and absence of filtering and search functions. LÄS MER

 3. 3. Att samtala om en faktatext i årskurs 1 : En studie av hur en lärare genom samtal stöttar elevers läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tove Johansson; Sandra Svensson; [2019]
  Nyckelord :text movability; reading comprehension; sociocultural perspective; observation; PIRLS; elementary school; intercultural; Textrörlighet; läsförståelse; sociokulturellt perspektiv; observation; PIRLS; årskurs 1; interkulturell;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur en lärare kan stötta elevernas läsförståelse av en faktatext. För att undersöka det genomförs en observation i en klass i årskurs 1 på en interkulturell skola. Teorierna som ligger till grund för studien är det sociokulturella perspektivet, receptionsteorin och textrörligheten. LÄS MER

 4. 4. Möjligheten att lära av varandra : Hur elever i årskurs 2 samspelar med varandra när de i grupp samtalar om naturvetenskapligt innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Bergstaf; Emelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :begreppsanvändning; multimodalt uttryckssätt; naturvetenskap; samspel; samtal;

  Sammanfattning : Naturvetenskap betonas som en väsentlig del av människans kunskaper, vilket kursplanen belyser att elever behöver få möjlighet att samtala om. Samtidigt påpekar forskning att elever inte upplever att samarbete med andra elever är av vikt utan de anser att kunskaperna ska inhämtas från läraren. LÄS MER

 5. 5. Varför haka upp sig på problem? : En studie om hur sammanhangsberoende ord i år 3 kan inverka på problemlösningsuppgifter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Tove Johansson; Sandra Svensson; [2019]
  Nyckelord :Intervju; diskursanalys läromedel; problemlösning; sammanhangsberoende ord; variationsteori; årskurs 3.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur problemlösningsuppgifter i två läromedlen presenteras utifrån sammanhangsberoende ord och hur de inverkar på elevernas lösningsfrekvens. För att undersöka det granskas två matematikböcker; Prima matematik och Favorit matematik. LÄS MER