Sökning: "Sandra Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden Sandra Johansson.

 1. 1. Den fysiska förskolemiljön ur ett genusperspektiv : En kvalitativ observations- och intervjustudie om genus i förhållande till den fysiska miljön i några förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Fanny Nilsson; Veronika Johansson; [2020]
  Nyckelord :gender; gender-coding; gender neutral; physical enviroment; preschool; fysisk miljö; förskola; genus; könsneutral; könskodning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka huruvida den fysiska miljön i utvalda förskolor var könsneutral eller ej, samt om det fanns en genusmedveten planering, eller en eventuell önskan om en könsneutral miljö, vad gäller lekmaterial, inredning och möblering. Kvalitativa intervjuer gjordes med fem förskollärare samt observationer av respektive förskollärares fysiska förskolemiljö. LÄS MER

 2. 2. Informatör eller vägledare- vägledarens roll i det enskilda vägledningssamtalet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Karlsson Johansson; Sandra Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :Karriärlärande; Valkompetens; Law; DOTS; NICE;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka gymnasievägledares möjligheter att i det enskilda vägledningssamtalet, utifrån rådande förutsättningar, stötta eleven i dess karriärlärande för att uppnå en valkompetens. Studien utgår utifrån följande frågeställningar: vad säger gymnasievägledare om hur de stöttar eleven i dess karriärlärande i det enskilda vägledningssamtalet, vad säger gymnasievägledare om vad eleven får med sig från det enskilda vägledningssamtalet och vad säger gymnasievägledare om deras förutsättningar för att stötta eleven i dess karriärlärande i det enskilda vägledningssamtalet? Kvalitativa intervjuer med sex studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor med samma huvudman har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Hästunderstödda insatser vid psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om hästens roll i terapibehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Frida Johansson; Sandra Richardson; [2020]
  Nyckelord :horse-assisted intervention; horse-assisted therapy; relationship between therapist and client; mental ill-health; mental well-being; hästunderstödda insatser; hästunderstödd terapi; relation mellan behandlare och klient; psykisk ohälsa; psykiskt välmående;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett ökande problem samtidigt som symptomen ofta behandlas med medicinering istället för psykologiska behandlingsmetoder där individen får möjlighet att läka i lugn och ro. Hästunderstödda insatser är en behandlingsmetod som innefattar glädje och struktur för att lyfta individens självkänsla och egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar sjuksköterskors identifiering av sepsis : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Johansson; Hanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :Sepsis; Identifiering; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett globalt hälsoproblem med oacceptabelt hög mortalitet. Som omvårdnadsansvarig har sjuksköterskan ett viktigt arbete i att identifiera patienten med sepsis för att behandling skall kunna ges i tid. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors identifiering av sepsis. LÄS MER

 5. 5. Brottslighet och ungdomskontrakt hos ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem : En tvärsnittsstudie vid Mariamottagningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anahita Toliat; Sandra Johansson; [2020]
  Nyckelord :Socialt arbete;

  Sammanfattning : Studien har gjorts genom en sekundäranalys av svaren från ifyllda UngDOK-formulär från Mariamottagningar i Sveriges tre största städer. Grundsyftet var att analysera eventuella skillnader mellan de ungdomar som fått ungdomskontrakt som åtgärd, jämfört med ungdom utan ungdomskontrakt, kopplat till olika riskfaktorer. LÄS MER