Sökning: "Sandra Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden Sandra Johansson.

 1. 1. Den digitala ledarens påverkan på arbetsmotivationen. En studie om hur ledare kan skapa förutsättningar för att öka arbetsmotivationen hos medarbetare som frivilligt arbetar på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Lunman; Petronella Johansson; [2022-02-15]
  Nyckelord :distansarbete; frivilligt distansarbete; ledarskap; motivation; arbetsmotivation; transformativt ledarskap; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : När fler och fler började att arbeta hemifrån till följd av pandemin fick många upp ögonen för ett fortsatt distansarbete även i framtiden. Att arbeta på distans har flera fördelar och det finns mycket som tyder på att frivilligt distansarbete kommer att vara förekommande även i framtiden. LÄS MER

 2. 2. “Alla har ett ansvar men man ska inte gå ensam” : En kvalitativ studie om avhopparverksamheters arbete för att förebygga återfall i grova brott och återrekrytering till kriminella grupperingar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Madeleine Björnfoth; William Folkö; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :kriminella grupperingar; återrekrytering; avhopparverksamheter; avhopp; motivation; återfall; uppföljning;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien syftade till att undersöka hur avhopparverksamheter i Sverige verkar för att underlätta en individs avhopp från kriminella grupperingar, och hur dessa verksamheter arbetar uppföljande med individer som annars riskerar att återfalla i grova brott och återrekryteras. För att besvara syftet genomfördes sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med praktiker som arbetar på olika myndighetsdrivna och icke-myndighetsdrivna avhopparverksamheter. LÄS MER

 3. 3. Betydande attribut för att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor : En kvalitativ studie om Region Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emelie Björk; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :attractiveness; employer brand; employer branding; employer value proposition; healthcare; HRM; management; nurse; specialist nurse; attrahera; employer brand; employer branding; employer value proposition; hälso- och sjukvård; HRM; ledarskap; sjuksköterska; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att synliggöra vilka attribut som är betydande i Region Dalarnas arbete med att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor inom verksamheterna. Den teoretiska referensramen utgör grundläggande för tidigare forskning inom områdena Employer Brand och Employer Value Proposition (EVP). LÄS MER

 4. 4. Klimatanpassning i fyra östgötska kommuner : En kvalitativ studie om förutsättningar för mellanstora och mindre kommuner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Sandra Dahlén; Emma Johansson; [2022]
  Nyckelord :Climate change; climate adaptation; climate impact; small municipalities; Klimatförändringar; klimatanpassning; klimatpåverkan; mindre kommuner;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att klimatpåverkan som har skett under decennier, leder till negativa konsekvenser för samhället. Om samhället ska vara robust för denna påverkan behöver samhället anpassas. Klimatanpassningsarbetet är fortfarande en relativ ny fråga och ses som mer utmanande för mindre kommuner. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares tankar kring miljön och förhållningssättets betydelse i arbetet med genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Nellie Öhman; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :Förhållningssätt; genus; jämställdhet; kön; miljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER