Samarbetet mellan kommun och byggherre vid bostadsproduktion - En fallstudie av Kongahällaprojektet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Bostadsmarknaden är inte i jämvikt då utbud och efterfrågan skiljer sig åt. För få bostäder färdigställs i förhållande till den befolkningsutveckling som sker i Sverige. Problem: Bostadsbristen är större än någonsin då det byggs för lite bostäder i förhållande till den befolkningsökning som sker. Anledningen till varför det byggs för lite är enligt tidigare studier bristen på byggbar mark samt för höga markpriser. Det kommunala planmonopolet i kombination med kommunens stora ägande av mark gör att de har mycket makt i hur bostadsproduktionen ska se ut i Sverige. Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen kring hur samverkan fungerar mellan kommun och privata byggherrar vid nyproduktion av bostäder. Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen utgörs av teorier kring mark, offentlig-privat samverkan och samhällsansvar samt beskrivningar av de olika processerna som ingår i plan- och byggprocessen. Metod: En kvalitativ fallstudie har utförts i form av djupintervjuer med byggherrar som köpt byggrätter på Kongahälla västra samt med två kommunanställda i olika chefspositioner. Slutsats: Resultatet i studien visar att det finns delar i plan-och byggprocessen som kan förbättras. Det som framförallt kan konstateras är att förseningar i planprocessen gör att byggprojekt inte blir färdiga i den takt som krävs. Interaktionen mellan kommun och byggherre spelar därför en betydande roll då ett bättre samarbete dem emellan hade kunnat effektivisera och öka bostadsbyggandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)