Konformitet på Internet : Hur vi påverkas av andra

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning:

Denna studie undersökte det gruppsykologiska fenomenet konformitet på Internet. Deltagare var 941 personer från tio olika communities och forum. Av deltagarna var 58,9% kvinnor och åldern varierade mellan 12 och 88 år med en medelålder på drygt 30 år. Konformitet undersöktes genom en webbenkät där deltagarna utifrån födelsemånad fördelades på en konformitets- och en kontrollgrupp. Enkätfrågorna rörde allmänbildning, logisk förmåga samt attityder. Till skillnad från kontrollgruppen fick konformitetsgruppen ta del av diagram med fabricerade siffror över andras svar. Resultaten visade att konformitet förekom d = 0.57,p< .001. Av deltagarna konformerade 52,8% på minst en kritisk fråga. I genomsnitt konformerade cirka 14-15% av deltagarna per kritisk fråga. Konformiteten ökade när uppgiften var svår samt den fabricerade majoriteten var stor. Ingen könsskillnad fanns i graden av uppvisad konformitet. Resultaten stämmer i stort bra överens med tidigare konformitetsforskning. Slutsatsen är att människor även på Internet i hög grad påverkas av andras åsikter och konformerar till majoriteten. Detta innebär att Internet inte befriar människor från gruppsykologiska fenomen. Denna studie är extra viktig då det inte finns så mycket forskning om konformitet på Internet, särskilt inte i Sverige. Vidare forskning krävs för att närmare undersöka exakt vilka mekanismer som ligger bakom konformiteten på Internet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)