”Tjejerna går under radarn...” En kvalitativ studie om arbetet med och förståelsen av tjejer i riskzon för kriminalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Emeli Andersson; Jessika Lopez; [2021-05-26]

Nyckelord: ungdomsbrottslighet; genus; tjejer; riskbeteenden; SSPF;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka olika aktörer verksamma i Göteborg inom ensamverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid som kallas för SSPF, gällandederas professionella förståelse av och arbete med tjejer i riskzon för kriminalitet. Vi harutformat studiens metod med redskap från Grundad teori. Vi har haft en kvalitativ ansats ochgenomfört åtta semistrukturerade intervjuer, som har legat till grund för analysen ochresultatet. Vi har utgått från ett feministiskt kriminologiskt perspektiv och analyserat empirinutifrån genus, aktörskap och olika typer av femininiteter, samt utifrån stämplingsteori.Resultatet har dessutom jämförts med tidigare forskning om normbrytande beteende ochriskfaktorer för tjejer, tjejer i gängmiljö och tjejer som använder våld, samt förebyggandearbete om tjejer. I vårt resultat presenterar vi utifrån de professionellas uppfattningar ensammanställning av problembilden och riskzonen för tjejer att hamna i kriminalitet. Specifikariskfaktorer för tjejer att hamna i kriminalitet som vi identifierat i denna studie är kontextuellanormer och förutsättningar, psykisk ohälsa, bruk av droger och utsatthet för sexuellt våld. Vihar även identifierat sex roller och positioner som vi tolkar att de professionella ger tjejerna iriskzon för kriminalitet. Tjejer i riskzon för kriminalitet synliggörs inte på samma sätt somkillar i riskzon och vikten av att synliggöra tjejerna genomsyrar all empiri. Resultatet skildraräven arbetet med tjejer i riskzon för kriminalitet och att arbetet framöver behöver fokusera påatt synliggöra dessa tjejer.Nyckelord:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)