”Tjejerna går under radarn...” En kvalitativ studie om arbetet med och förståelsen av tjejer i riskzon för kriminalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Emeli Andersson; Jessika Lopez; [2021-05-26]

Nyckelord: ungdomsbrottslighet; genus; tjejer; riskbeteenden; SSPF;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka olika aktörer verksamma i Göteborg inom en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid som kallas för SSPF, gällande deras professionella förståelse av och arbete med tjejer i riskzon för kriminalitet. Vi har utformat studiens metod med redskap från Grundad teori. Vi har haft en kvalitativ ansats och genomfört åtta semistrukturerade intervjuer, som har legat till grund för analysen och resultatet. Vi har utgått från ett feministiskt kriminologiskt perspektiv och analyserat empirin utifrån genus, aktörskap och olika typer av femininiteter, samt utifrån stämplingsteori. Resultatet har dessutom jämförts med tidigare forskning om normbrytande beteende och riskfaktorer för tjejer, tjejer i gängmiljö och tjejer som använder våld, samt förebyggande arbete om tjejer. I vårt resultat presenterar vi utifrån de professionellas uppfattningar en sammanställning av problembilden och riskzonen för tjejer att hamna i kriminalitet. Specifika riskfaktorer för tjejer att hamna i kriminalitet som vi identifierat i denna studie är kontextuella normer och förutsättningar, psykisk ohälsa, bruk av droger och utsatthet för sexuellt våld. Vi har även identifierat sex roller och positioner som vi tolkar att de professionella ger tjejerna i riskzon för kriminalitet. Tjejer i riskzon för kriminalitet synliggörs inte på samma sätt som killar i riskzon och vikten av att synliggöra tjejerna genomsyrar all empiri. Resultatet skildrar även arbetet med tjejer i riskzon för kriminalitet och att arbetet framöver behöver fokusera på att synliggöra dessa tjejer. Nyckelord:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)