Sökning: "SSPF"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet SSPF.

 1. 1. ”Tjejerna går under radarn...” En kvalitativ studie om arbetet med och förståelsen av tjejer i riskzon för kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emeli Andersson; Jessika Lopez; [2021-08-25]
  Nyckelord :ungdomsbrottslighet; genus; tjejer; riskbeteenden; SSPF;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka olika aktörer verksamma i Göteborg inom ensamverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid som kallas för SSPF, gällandederas professionella förståelse av och arbete med tjejer i riskzon för kriminalitet. Vi harutformat studiens metod med redskap från Grundad teori. LÄS MER

 2. 2. ”Tjejerna går under radarn...” En kvalitativ studie om arbetet med och förståelsen av tjejer i riskzon för kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emeli Andersson; Jessika Lopez; [2021-05-26]
  Nyckelord :ungdomsbrottslighet; genus; tjejer; riskbeteenden; SSPF;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka olika aktörer verksamma i Göteborg inom ensamverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid som kallas för SSPF, gällandederas professionella förståelse av och arbete med tjejer i riskzon för kriminalitet. Vi harutformat studiens metod med redskap från Grundad teori. LÄS MER

 3. 3. “Vårt motto är att vi skapar världsmedborgare” : Yrkesverksammas preventionsarbete för att motverka barn och ungas normbrytande beteende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofia Engwall; Sofie Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Barn och unga; främjande arbete; normbrytande beteende; preventivt arbete och SSPF skola; socialtjänst; polis; fritid ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se hur yrkesverksamma inom skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) beskriver sitt preventiva arbete för att motverka ett normbrytande beteende hos barn och unga. Den metodologiska utgångspunkten i studien var en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt synsätt. LÄS MER

 4. 4. "Samverkan är framtidens melodi” : En kvalitativ intervjustudie om socialtjänst, skola, polis och fritids samverkan kring ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Isabelle Uhr; Ronja Landstedt; [2021]
  Nyckelord :SSPF; collaboration; youth crime; rural municipality; prevention work; Horwath and Morrison’s collaboration model; SSPF; samverkan; ungdomskriminalitet; landsbygdskommun; förebyggande arbete; Horwath och Morrisons samverkansmodell;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid vid förebyggande arbete mot ungdomskriminalitet. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod genom att semistrukturerade intervjuer genomförts med yrkesverksamma inom samverkansformen SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid) i en landsbygdskommun i Sverige. LÄS MER

 5. 5. SSPF - Umeåmodellen : En studie om upplevelser av behov kring tvärsektoriell samverkan och prevention av ungdomskriminalitet i Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johan Avesand; Michael Haile; [2020]
  Nyckelord :Ungdomskriminalitet; brottsprevention; tvärsektoriell samverkan; SSPF-modell;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en kvalitativ studie som utgår från en abduktiv ansats. Studiens teoretiska ramverk utgörs av programteori. Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser kring tvärsektoriell samverkan som föreligger för att optimera en anpassad SSPF-modell i Umeå kommun. LÄS MER