Sökning: "Crime prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade orden Crime prevention.

 1. 1. En studie om idrottens roll i det brottsförebyggande arbetet. Skillnader i attityder till kriminellt beteende bland ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mona Al-Samarraie Printz; Ivo Dominik Pekalski; [2022]
  Nyckelord :Kriminellt beteende; Attityder; Ungdomar; Brottsförebyggande; Ekologiska systemteorin Criminal behavior; Attitudes; Young people; Crime prevention; Ecological systems theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The survey aims to study differences regarding attitudes to crime, criminal activity, moral values and GRIT points among young people in upper secondary schools who attend year 3. Participating students live in three different cities; Lund, Malmö and Gothenburg, with an equal standard of living. LÄS MER

 2. 2. GÄNGKRIMINALITETENS REPRESENTATION OCH DESS TYSTNADER : En diskursanalys utifrån regeringens 34-punktsprogram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Lund; Amanda Öhman; [2022]
  Nyckelord :Problem solving; government; gang crime; crime prevention; risk factors; protective factors; norm-breaking behavior; action program; silences;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to investigate how the government through its measures of the problem with gang crime represent the problem. In other words, what is the problem of gang crime represented to be according to their action program by name “34-punktsprogrammet”. LÄS MER

 3. 3. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Sahlman; [2022]
  Nyckelord :stadsbyggnad; trygghet; jämlikhet; situationell brottsprevention; offentliga rum;

  Sammanfattning : Säkerhet och trygghet är idag stora samhällsfrågor. Urbanisering har medfört resurskonkurrens mellan städer. Det är därför av stor vikt för staden att vara trygg och säker. Diskursen har medfört att välfungerande platser beskrivs som fria från brott, attraktiva och välförvaltade. LÄS MER

 4. 4. EU:s representation av människohandel för sexuella ändamål : En fallstudie av EU:s policydokument

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Maja Bolmgren; [2022]
  Nyckelord :Människohandel för sexuella ändamål; EU; sexhandel; policydokument; WPR.;

  Sammanfattning : This study aims to examine how the EU constructs sex trafficking in its public policy, as well as the potential consequences of how sex trafficking is problematized. The following two policy documents presented by the Union, Directive 2011/36/EU and The EU Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings 2021- 2025, were analyzed in order to meet the aim of this study. LÄS MER

 5. 5. Upplevd korruption, statlig värdegrund och riskfaktorer på Försäkringskassan : En brottsförebyggande studie om korruption

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Josefine Lundberg Karman; [2022]
  Nyckelord :Korruption; myndigheter; Försäkringskassan; statlig värdegrund; kunskap; förebyggande åtgärder; legitimitet; social tillit.;

  Sammanfattning : Denna uppsats lyfter ämnet korruption och är inriktat på myndigheten Försäkringskassan. Uppsatsen innefattar vilken kunskap de anställda på Försäkringskassan har om ämnet och om de förekommer korruption på myndigheten. Studien tar även upp förebyggande åtgärder mot korruption ur Polismyndighetens perspektiv. LÄS MER