Influencers : morgondagens politiska opinionsbildare?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: I det digitala samhället konkurrerar traditionella massmedier allt mer med sociala medier om publikens uppmärksamhet. Trenden visar att nästkommande generation väljer sociala medier i första hand och prioriterar bort konventionella nyhetsmedier, trots dess väsentlighet i ett demokratiskt samhälle. Studier visar att ungdomar får större delen av sitt nyhetsintag på sociala medier och att människor tenderar att förlita sig mer på interpersonell kommunikation, till exempel från influencers, än masskommunikation från exempelvis traditionella nyhetsmedier. Influencers verkar på sociala medier, plattformar där ungdomar har hög mediekonsumtion, och yrkets initiala syften är att aktivt försöka påverka sin omgivning. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad Bianca Ingrosso, Joakim Lundell och Therése Lindgren, Sveriges tre största influencers kommunicerar för budskap, åsikter och värderingar. Studien utfördes med utgångspunkt från semiotikens begreppspar ”denotation och konnotation”, vilket sedan utvecklades med Chantal Mouffes teori om politik som ”vi och de”-konstruktioner. Studien visade att influencerna presenterar olika personliga värderingar om exempelvis familjeliv, utseendeideal, veganism och självacceptans. Analysens resultat och slutsatser talade för att influencerna gemensamt förespråkar konsumtionspositivitet och livsstilar som centreras av materiella tillgångar. De implicita politiska värdena som tas i uttryck genom ”vi & de”-konstruktioner kan bidra till en polariserad världsbild för nästa generation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)