Modeller i teknikkursplaner : En jämförelse mellan några olika länder

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Författare: Björn Citrohn; [2018]

Nyckelord: modeller; teknikdidaktik; kursplaner;

Sammanfattning: När det gäller användning av modeller i teknikundervisning är kursplanerna viktiga att beakta. De ger förutsättningar och ramar för användningen av modeller i ett ämne. Föreliggande studie syftar till att undersökahur modeller lyfts frami teknikkursplaner i några olika länder. Genom det komparativa upplägget kommer jag kunna se vilka likheter och olikheter som finns i användning av modeller i de olika ländernas kursplaner i teknik. På så sätt kan jag skapa en karta över möjliga sätt att använda modeller i teknik och hur det kan skilja sig mellan olika länders kursplaner. Detta föranleder att huvudfrågan i denna undersökning är; Vilka olika typer av modeller beskrivs i nationella kursplaner för teknik i motsvarande grundskolan i Sverige, Irland, Nya Zeeland och Sydafrika? De länder som valdes ut för analysen har en etablerad teknikundervisning där kursplaner och andra styrdokument är lättillgängliga, dvs finns på Internet och har engelsk text.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)