Tar Empatin slut?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Författare: Lina Svensson; [2019]

Nyckelord: EMPATHY;

Sammanfattning: Svensson, L. Tar empatin slut? En litteraturstudie om empatitrötthet. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2018. Bakgrund: Sjuksköterskor ställs inför fler traumatiska upplevelser under kort tid än en individ utanför det vårdande yrket gör under en livstid. Empatitrötthet är för den svenska sjukvården ett nytt myntat begrepp. För att förstå empatitrötthet har även fenomenet empati beskrivits kort i bakgrunden. En vidare och djupare förståelse för fenomenet empatitrötthet presenteras i resultatet. Syfte: Syftet med studien är att utforska fenomenet empatitrötthet ur ett omvårdnadsperspektiv. Metod: En icke systematisk litteraturstudie har gjorts baserad på kvalitativa, kvantitativa och mixade ansatser för att få ett helhetsperspektiv på fenomenet empatitrötthet. Resultat: Fenomenet empatitrötthet påverkar omvårdnaden av patienter och anhöriga. Sjuksköterskor med kort erfarenhet drabbas lättare av empatitrötthet än sjuksköterskor med lång erfarenhet. Det finns inga riktlinjer för hur en sjuksköterska ska motverka empatitrötthet, utan sjuksköterskor använder egna strategier för att inte drabbas av empatitrötthet. Konklusion: Litteraturstudien visar att begreppet empatitrötthet är högst aktuellt i dagens sjukvård då hög arbetsbelastning och stress hos sjuksköterskan ofta är ett faktum. Nyckelord: Empatitrötthet, Omvårdnad, Utbrändhet, Sekundär traumatisk stress, Sjuksköterska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)