Världen genom Lisas ögon. En livsvärldsfenomenologisk studie om förståelsen för de kommunikativa handlingar en flicka med autism uttrycker

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Ett övergripande syfte med studien är att utifrån en livsvärldsfenomenologisk ansats beskriva, tolka och förstå de kommunikativa handlingar en flicka med autism ger uttryck för inom ramen för en specifik lärandekontext inom förskolan. Ett annat syfte med studien är att diskutera förutsättningar för förskolepersonalens kommunikativa handlingsberedskap i mötet med barn med autism.Teori: I denna studie har en livsvärldsfenomenologisk och hermeneutisk ansats valts, då syftet är att undersöka och försöka förstå en människas upplevelse av sin verklighet. Horisontbegreppet är centralt i studien och innefattar här en individs möjlighetshorisont och dennes handlingshorisont. Möjlighetshorisonten för en individ är vad som är möjligt för en person i en specifik situation. När sedan möjlighetshorisonten identifierats går man vidare i handling och på så sätt utvidgas individens handlingshorisont. Metod: Fenomenologin som metod försöker både utgå från och göra rättvisa åt människors konkreta erfarenheter, medan hermeneutiken tolkar och skapar förståelse mellan det subjektiva och objektiva i studien. För att kunna se hur vardagen tar sig uttryck för studiens informant, har studien genomförts i förskolans lärandekontext, i informantens vardag. I studien har metoderna deltagande observation och videoinspelningar använts. Empirin har inhämtats vid fem tillfällen, under tre timmar/ gång. Vilket resulterar i 15 timmar observation. Genom att ändra perspektiv från individen till individen i sitt sammanhang, möjliggörs nya sätt att se på människors svårigheter och att kunna belysa dessa. Resultat: Resultatet visar att Lisa nästan uterslutande använder sin kropp för att kommunicera vad hon känner, vill ha eller vad hon upplever i olika situationer i förskolans lärandekontext. Hon uttrycker sig genom sin levda kropp och genom sina levda erfarenheter av världen. Lisa kommunicerar med känslor, den levda kroppens närvaro i världen och vid något tillfälle via konkreta fenomen i livsvärlden. I studien framkommer också svårigheter för Lisa i att informera andra. I dagsläget är denna information hänvisad till de aktiviteter och bilder som finns tillgängliga i vardagen på förskolan. Lisas önskningar är hänvisade till att ta utgångspunkt i här och nu, samt till de bilder och konkreta upplevelser som hon kan förflytta sig till eller på annat sätt visa i förskolans lärandekontext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)