Sökning: "hermeneutik"

Visar resultat 1 - 5 av 742 uppsatser innehållade ordet hermeneutik.

 1. 1. Dialog mellan lärare och elever. En studie om dialogskapande för att synliggöra hur värdegrunden och värdegrundsarbete förstås av elever och lärare på en gymnasieskola.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Bay Nord; [2023-07-06]
  Nyckelord :dialog; värdegrund; frågor; kunskap; filosofi; aktionsforskning; kritisk hermeneutik;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att synliggöra gymnasieelevers och gymnasielärares förståelse för värdegrund och värdegrundsarbete genom dialog. Teori: Studien vilar på aktionsforskningens teoretiska utgångspunkter som metodologisk ansats. Empirin tolkas utifrån hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Att bli gammal i ett främmande land. : En kvalitativ studie om äldre syriska invandrares perspektiv på åldrande och socialt stöd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ola Alkhatib; Emil Darwich; [2023]
  Nyckelord :Older Syrian migrants; Forms of care; Relative support; Migration; Integration; Hermeneutic; Maslows behavior hierarchy; Social exclusion; Filial piety.; Äldre syriska invandrare; Omsorgsformer; Anhörigstöd; Migration; Integration; Hermeneutik; Maslows behovshierarki; Social exklusion; Filial fromhet.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase understanding of how older Syrian migrants experience aging in Sweden as well as their perspective on needs related to aging and how these needs can be met. The empirical base of the study was eight semi-structured qualitative interviews. LÄS MER

 3. 3. Att integreras är en utmaning : En hermeneutisk studie om utländska studenters upplevelse av integrationsprocessen i en svensk universitetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nivin Soukhta; Jonna Grindebäck; [2023]
  Nyckelord :Kasam; integration; universitet; hermeneutik; student; kultur; utanförskap; upplevelser; studiemiljö;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om utländska studenter från Mellanösterns upplevelser i sin integrationsprocess på ett svenskt universitet. Syftet med studien är att öka medvetenheten kring de svårigheter som de utländska studenterna möter i sin vardag när de studerar i ett annat land än sitt eget, för att kunna hjälpa dem till en bättre integration. LÄS MER

 4. 4. Livet utanför samhällets trygga murar : - En hermeneutisk studie om att hoppa av samhället i senmodern tid

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Nordh; [2023]
  Nyckelord :socialt tillbakadragande; flytande modernitet; konsumtion; ensamhet; vildmarken; självreflektion; hermeneutik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker människors upplevelser av ayy hoppa av samhället som ett resultat av fenomen som kännetecknar dagens senmoderna samhälle. Prestation, konsumtion och individualisering har kommit att bli ledord för livet i det senmoderna västerländska samhället, men det är inte alla som kan leva upp till samhällets snäva ideal av att vara en framgångsrik och lyckad individ. LÄS MER

 5. 5. På spaning efter den professionalitet som flytt : En hermeneutisk intervjustudie om didaktiska utmaningar för ett religionsämne i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Arvid Lindblom; [2023]
  Nyckelord :Didactics; religion; teachers; Sweden; Swedish; professionalism; wonder; hermeneutics; interview; qualitative; circumstances; inhibition; middle school; high school; Didaktik; religion; lärare; Sverige; svenska; professionalism; förundran; hermeneutik; intervju; kvalitativ; förutsättningar; hämmande; högstadiet; gymnasiet;

  Sammanfattning : This study seeks to contribute to a deeper understanding of whether religion teachers, specifically teachers in Swedish year 7–9 and Gymnasium (Middle School and High School-equivalent), feel inhibited in their didactic development. In addition, this study seeks to provide an insight into how religion teachers define “teacher professionalism” on a theoretical level, as well as the attitude of religion teachers towards the implementation of new didactical methods and opportunities, exemplified by the concept of “wonder”. LÄS MER