Sökning: "hermeneutik"

Visar resultat 1 - 5 av 702 uppsatser innehållade ordet hermeneutik.

 1. 1. Övningsmotivation : En kvalitativ studie om hur fem musiklärare på gymnasiet uppfattar sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cim Frode; [2023]
  Nyckelord :Motivation; motivation strategies; music teachers; secondary school; intrinsic and extrinsic motivation; motivation pyramid; Motivation; motivationsstrategier; musiklärare; gymnasiet; inre och yttre motivation; motivationspyramid;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar i första hand på att skapa förståelse kring hur musiklärare på gymnasiet upplever sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner. I andra hand riktar den in sig på att lyfta fram vilka motivationsverktyg musiklärare använder sig utav för att främja övning mellan individuella instrument- och sånglektioner. LÄS MER

 2. 2. Konst som förenar : Ett sätt att förändra världen?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Göth Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Participatory art; socially engaged art; vulnerability; spectator; plurality; aesthetic; resilience; JR; The Resilience of Ukraine; Hannah Arendt; ”thought-thing”; ”thought-train”; appearances; public space; hermeneutic; pre-understanding; analysis; collective; Deltagarbaserad konst; sårbarhet; betraktare; pluralism; estetik; återhämtning; JR; The Resilience of Ukraine; Hannah Arendt; tanketing; tanketåg; framträdande; offentliga rummet; hermeneutik; förförståelse; analys; kollektiva processer;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate participatory art with focus on socially engaged art. The study is based on  Hannah Arendt’s theories of plurality, the public space and the work of art as a ”thought-thing” where the sensory experiences are central. LÄS MER

 3. 3. "Vi försöker" : En kvalitativ studie om patientdelaktighet inom rättspsykiatrisk vård utifrån professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Daniel Alvarado Quijada; Paulina Krynska; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; rättspsykiatrisk vård; tvångsvård; professionellas perspektiv; socialpedagogik; fostran.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få ökad kunskap om professionellas erfarenheter av att arbeta med delaktighet inom rättspsykiatrisk vård, vilka möjligheter och svårigheter som beskrivs och hur dessa kan bemötas. Metodologiska utgångspunkter är hermeneutik och en kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelse av tryckt och digital text : ”Ja, det är lite trial and error först”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :John Rausenstierna; [2022]
  Nyckelord :läsförståelse; läsning; digitala texter; tryckta texter; hermeneutik; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka mellanstadielärares syn på användningen av digitala och tryckta texter i undervisningen av läsförståelse. Studiens teoretiska ramverk utgår från det sociokulturella perspektivet och konstruktivismen. LÄS MER

 5. 5. Öva rätt! : En fallstudie om tre gymnasieelevers egen övning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Patrik Bonnet; [2022]
  Nyckelord :individual practice; deliberate practice; gitarr; övning; metodik; strategier; kvalitativ metod; hermeneutik; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en fallstudie av tre gitarrstudenter på gymnasiets estetiska program. Uppsatsen handlar om elevernas utsagor av egen övning. Forskningsfrågorna ämnar ringa in hur eleverna lägger upp sin egen övning samt vilka element de anser är viktiga för att lyckas med sin övning. LÄS MER