Mötet med den suicidnära patienten: Omvårdnadspersonalens erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Suicid är ett globalt folkhälsoproblem och ca 800 000 människor dör varje år. 2019 avled 1269 personer i Sverige på grund av suicid. Det suicidpreventiva arbetet sker på många olika nivåer i Sverige där omvårdnadspersonalen kan göra stor skillnad i mötet med suicidnära patienter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva omvårdnadspersonals erfarenheter av att möta suicidnära patienter. Metod: Litteraturstudie som utgjordes av åtta kvalitativa artiklar funna i Cinahl Full Text, PsycInfo och Web of Science. Dessa analyserades enligt Fribergs femstegsmodell. Resultat: Två huvudkategorier och sju underkategorier kunde arbetas fram ur resultatet. Huvudkategorierna benämns Att skydda patienten och Att utmanas i yrket. Resultatet belyser de professionella och emotionella svårigheterna omvårdnadspersonalen genomgår vid möten av suicidnära patienter. Konklusion: Den viktigaste aspekten i möten med suicidnära patienter är förmågan att bilda en allians och påverkas i stor grad av utbildning, handledning och kompetens. Utöver detta är det ej klarlagt vilka faktorer som spelar roll i bildandet av en allians och detta kräver vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)