FÖRSKOLLÄRARES TANKAR OM SIN DIGITALA KOMPETENS OCH IMPLEMENTERING AV DIGITALISERING I YNGRE BARNS UNDERVISNING Att utveckla digital kompetens i förskolans verksamhet

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna empiriska studie undersöka förskollärarnas tankar om sin digitala kompetens och möjligheter samt utmaningar att implementera styrdokument och policydokuments rekommendationer om användning av digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten. Teori: Det teoretiska ramverket för studien är Bronfenbrenners ekologiska systemteori, teorins utgångspunkt kretsar och tydliggör den interaktion som sker mellan individ och omgivning, utifrån olika nivåer som individen samspelar med i samhället. Metod: I Studien används kvalitativ metod och intervjuer som skapar det empiriska materialet. Det empiriska materialet har genomförts med förskollärare som jobbar i förskolan, sammanlagt har det totalt intervjuats sju lärare som arbetar med barn i ålder 1–6. Det har valts en tematisk analys som metod för att bygga förståelse och se kopplingar i informanternas utsagor. Resultat: Förskollärare talar generellt om barns undervisning i fokus, pedagogisk utveckling och utmaningar, samt de resurser och kunskap om digital kompetens som blir central i förskolan. Förskollärarna beskriver barns digitala kompetens som viktig och digitala verktyg blir aktuella i verksamhetens pedagogiska praktik, där verktygen integreras i aktiviteter och lekar i den mån det går utifrån verksamhetens förutsättningar. Det berättas om både möjligheter och utmaningar som förskolläraren möter i deras användning och tillsammans med barn med de digitala verktygen. Fysiska resurser är tillgängliga, såsom robotar, applikationer och lärplattor. Däremot uttalas det om brist på resurser i form av tid och kunskap hos de flesta förskollärarna för att kunna implementera policydokument, skapa en professionell och kvalitativ undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)