Laddning av framtiden : Hinder och drivkrafter för adoptionen av elbilar

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Sammanfattning: Personbilsflottan står för en stor andel av de globala CO2-utsläppen och genom vidare implementering av alternativa drivmedel kan transportsektorn i framtiden bli mer hållbar. Tekniken kring elbilar vad gäller bland annat batteriets kapacitet och bilens prestanda har under de senaste decenniet gjort stora framsteg där elbilen idag är direkt konkurrerande med en bil driven på fossila bränslen i många avseenden. Denna rapport kartlägger de drivande faktorer och hinder som elektrifieringen av personbilsflottan står inför utifrån tre perspektiv; elbilens batteri, laddningsinfrastrukturen och politiska styrmedel. Metoden för arbetet har varit en litteraturstudie samt en enkätstudie där resultatsammanställningen av varje perspektiv underströk vilka de kritiska faktorerna är. Vad gäller elbilsbatteriet visar resultaten att prisutvecklingen tillsammans med den tekniska utvecklingen av batterierna är en stor drivande kraft. Däremot är den begränsade körsträckan och batteriets känslighet vad gäller degradering av batterihälsa ett hinder. Fortsättningsvis visar resultaten att laddning som till stor andel kommer ske i hemmet är en stor drivande kraft som minimerar vikten av de hinder som består i höga investeringskostnader och påfrestningar på elnätet. Enkätstudiens resultat visar att individer ej uppfattar elbilens kortare körsträcka eller laddning som ett problem i lika stor utsträckning som litteraturstudien föreslog. Det framgick att en stor drivande kraft är politiska styrmedel då resultatet stödjer att en klar majoritet av enkätdeltagarna skulle köpt en elbil om köpkostnaden hade varit densamma som för en bensin-/dieseldriven bil. En diskussion om omställningen till el i utsläppstunga industrier inklusive transportsektorn visar att störst förändring kan ske i länder så som Sverige, Finland och Island där ländernas elmix till stor andel utgörs av renproducerad el. Avslutningsvis konstateras det att synergieffekter av utvecklingen bör tas till vara på och applicerar i andra industrier där en utökad elektrifiering är möjlig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)