LÖN SOM FÖRTROENDESIGNAL - En intervjustudie om lärarlönelyftet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Erik Berg; [2019-01-30]

Nyckelord: Lärarlönelyftet; Lärare; Förtroende; Misstro; Attityd;

Sammanfattning: Det övergripande syftet med min studie är att undersöka hur lön fungerar som enförtroendesignal. Mer specifikt syftar studien till att genom intervjuer av fem lärare presenteradet material som beskriver attityder till lärarlönelyftet, förtroende för kollegor samt förtroendeför rektor. Mot bakgrund av detta syfte har jag valt att utforma följande frågeställningar:• Vilka attityder har lärare till lärarlönelyftet?• Hur har lärarlönelyftet påverkat lärares förtroende för kollegor?• Hur har läralönelyftet påverkat lärares förtroende för rektorer?Samtliga intervjuade lärare kände misstro inför de politiker ansvariga för reformen samtreformens genomförande. Alla intervjuade lärare visade stöd för ett generellt lönelyft ochkände misstro inför individuell lönesättning. Denna misstro har även spillt över och påverkatlärares attityd till kollegor och rektor. Lärarlönelyftet har gjort att lärare inte längre vågar taden riskinvestering som krävs för att förtroende ska uppstå. Så länge reformer liktlärarlönelyftet införs utan lärares inverkan kommer relationer byggda på förtroende varaomöjliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)