Kulturella skillnader i internationella affärsrelationer : En studie av svenska företags affärsrelationer i Mexiko

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Strukturella reformer har förvandlat Latinamerikas ekonomier från att vara stängda och statsdominerade till att bli mer marknadsorienterade och öppna för resten utav världen. Grundat på den politiska utvecklingen och den ekonomiska tillväxten blir marknaden mer stabil och utgör stora möjligheter för företag som vill satsa utomlands. Men med inträdet på en främmande marknad kommer kulturella utmaningar som kan ställa till problem om man inte ger dem tillräcklig uppmärksamhet.

Studiens syfte är att undersöka och beskriva de kulturella skillnaderna som kommer till uttryck när svenska företag är verksamma på den latinamerikanska marknaden och hur de hanterar dessa. De teorier som ligger till grund för analysen handlar om kulturdimensioner, psykisk distans, internationaliseringsprocessen och kulturell träning.

Studien är genomförd med en kvalitativ ansats. Det utfördes 11 semistrukturerade intervjuer med representanter från företag som är verksamma på den mexikanska marknaden, och det är individens erfarenheter på denna som ligger till grund för studiens analys och slutsatser.

Studien finner att de största kulturella skillnaderna som svenska företag upplever på den mexikanska marknaden är att det finns en större maktdistans och en striktare hierarki. Den mexikanska affärskulturen är relationsbaserad, något som kan vara en hög barriär för svenska företag vid ett inträde på marknaden. Tidsuppfattningen är en kulturell skillnad som kan göra att svenska representanter kan känna en frustration, då man i Mexiko har en långsiktig orientering och inte använder tid som mått som man i Sverige gör. Den mexikanska affärskulturen har en maskulin orientering vilket innebär att arbete och pengar prioriteras framför familj och fritid. Svenska företag hanterar de kulturella skillnaderna bland annat med att etablera ett lokalt bolag eller att anlita en agent för att ta hand om verksamheten åt dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)