Designförslag för hur design för serendipity kan användas för att främja exponeringsvariation i sociala mediers informationsflöden

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Serendipity innebär ett överraskande, lyckligt utfall som introducerar en ny upptäckt av värde för användaren. Till skillnad från dagens algoritmer, som ofta enbart ger rekommendationer baserat på relevans, innefattar design för serendipity fler komponenter för att göra innehåll på sociala medier intressant för användaren. Serendipity beskrivs därför i flera studier som ett lovande sätt för att öka chansen att användare tar del av innehållet. I dagens sociala medier introduceras allt kraftfullare algoritmer för att personalisera innehåll. Detta kan medföra att användaren inte ser tillräckligt varierad information, och riskerar att få en dålig förståelse om varierande åsikter. För att förebygga detta ämnar studien undersöka hur design för serendipity kan användas för att öka användares bredd av exponering av innehåll, även kallat exponeringsvariation. Baserat på den identifierade litteraturen gällande serendipity formulerades tre designförslag, vilka sedan designades in i en prototyp. Designförslagen berör behovet av ett varierat innehåll genom användningen av existerande sociala kontaktnät som kan användas för att uppnå detta, behovet av ett upplevt värde för användaren och användarens behov av kontroll. Då tidigare studier gällande serendipity har identifierat en brist på utvärderingar med användare skapades en prototyp över ett alternativt informationsflöde på Facebook. Informationsflödet har konstruerats i syfte att exponera användarna för nytt och oväntat innehåll och skapa förutsättningarna för att serendipity ska uppstå. Informationsflödet har sedan utvärderats med användare och visar att de upplevt variationen som positiv samt en känsla av kontroll kopplat till större valfrihet. Användningen av designförslagen har således visat hur de kan främja användares exponeringsvariation och även möjliggör för serendipity att inträffa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)