Method of Loci tillsammans med VR, fördel eller nackdel?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: I den här rapporten redovisar vi för studien vi gjorde på minnestekniken Method of Loci. Method of Loci, ofta förkortat till MoL, är en teknik som bygger på att man visualiserar ett välkänt rum för att sedan tänka sig att man placerar ut de föremål man vill memorera på olika platser i rummet. Detta ska göra det lättare att komma ihåg föremålen och även ordningen. I denna studie ville vi se om det kunde vara en fördel att använda ett virtuellt rum, visat i ett VR-set, i samband med tekniken. Vi utförde studien på totalt 40 personer, uppdelade i två lika stora grupper. Personerna i båda grupperna fick höra samma inspelning av uppläsningen av en lista med 20 föremål, som repeterades tre gånger. Personerna i den ena gruppen fick ta på sig en ögonbindel och visualisera ett välkänt rum och personerna i den andra gruppen fick använda rummet i VR-setet. Personerna i båda grupperna fick sedan repetera listan till oss tre gånger: direkt efter att de hade hört den och sedan över telefon efter en samt två veckor. Resultaten för båda grupperna var väldigt spridda. Dock fick vi det högsta medelvärdet för varje uppföljningstillfälle för gruppen som inte använde VR.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)