Highway to ... Paradise - Undersökning av elgitarristernas syn på elgitarrsoundet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: When I began to study at the Academy of Music in Malmö, I found myself in a playing situation where I could not bring my full amplifier rig but just my electric guitar to ensemble lessons. Since I was familiar with my sound, I found difficulties to play on other amplifiers. So I began to research and learn on electric guitar and amplifier's world all over again. Many times I felt the frustration. That is why I wanted to explore other electric guitaristsexperiences and thoughts about electric guitar and amplifier and their interaction. Mythoughts shaped themselves in the question: How do guitarists talk about an interactionbetween instrument and amplifing equipment in pursuit of the desired sound? To get answers to my questions, I interviewed four electric guitarists. Conversations were all about their path to the equipment they consider satisfactory, the interaction between instrument and amplifing equipment and their impact on performance and finaly their vision of the ultimate electric guitar sound. After I compiled the results I learned that the ultimate sound is never definite. Different music styles, songs and even halls require different sound. Då jag började studera vid Musikhögskolan i Malmö befann jag mig i en spelsituation där jag inte kunde ta med mig min fulla förstärkarutrustning utan bara min elgitarr. Eftersom jag var van vid mitt sound upptäckte jag svårigheter med att spela på annan förstärkarutrustning. På så sätt började jag att forska och lära mig om elgitarrens och förstärkarens värld på nytt. Många gånger kände jag frustration i samband med det. Det är därför jag ville undersöka andra elgitarristers upplevelser och resonemang kring elgitarr och förstärkare och deras samspel. Mina funderingar formade sig i min frågeställning: Hur talar elgitarrister om samspelet mellan instrument och förstärkarutrustning i jakten på det önskade soundet? För att få svar på mina funderingar intervjuade jag fyra elgitarrister. Samtalen handlade om deras väg till den utrustningen de anser tillfredställande, interaktionen mellan instrument och förstärkarutrustningen och deras påverkan på framträdandet och slutligen visionen om det ultimata elgitarrsoundet. Efter att jag sammanställt resultaten kom jag fram till att det ultimata soundet aldrig är definitivt. Olika musikstilar, låtar och även lokaler kräver olika sound.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)