Jag, du och vi i en mentorskapsrelation - En studie om mentorskapsrelationer som pedagogiskt redskap för lärande

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Uppsatsen handlar om hur mentorskapsrelationen verkar som pedagogiskt verktyg för lärandet. I dagens samhälle kan mentorskap bland annat betraktas användas utifrån tanken om att främja det livslånga lärandet och som svar på samhällsutmaningar, såsom att bidra till att fler får kvalificerat arbete. Utifrån dessa tankar om mentorskap och utifrån dagens debatt kring utrikes föddas (icke-)möjligheter till kvalificerat arbete belyses i denna uppsats mentorskap utifrån pedagogisk relevans och hur mentorskap kan verka som främjande för lärandet. Syftet med denna uppsats är att genom observation och intervjuer undersöka och bidra med kunskap samt förståelse till hur mentorskapsrelationer verkar som pedagogiskt verktyg för lärande. Tidigare forskning belyser komplexiteten av mentorskapsbegreppet samt vikten av relationella aspekter för ett lyckat mentorskap. En observation och fyra semi-strukturerade intervjuer har gjorts med adepter och mentorer. Observationen centreras kring icke-verbal kommunikation och intervjuerna gjordes utifrån frågor kring deltagarnas subjektiva uppfattningar om mentorskapsrelationen. Genom tematisk och narrativ analys formas teman vilka ligger till grund för teoretisk referensram och uppsatsens analysdel. Teorierna behandlar relationell pedagogik, förebildlighet, icke-verbal kommunikation samt utbildningsrelationen. Utifrån studien, tidigare forskning samt teorier synliggörs att främjande för relationen och lärandet är mentorns utbildningsansvar; att mentorn utmanar, motiverar och inspirerar adepten för att lärande ska ske. Adepten måste i sin tur även visa på engagemang och villighet att lära för att lärandet ska ske. Därtill kan även icke-verbal kommunikation användas som främjande för lärandet. Även tydlighet i förväntningar på mentorskapet och rollerna kan betraktas verka som främjande. Hämmande för relationen är det motsatta. Bristande engagemang från båda parter, ignorans samt försummande i relationen. Kommunikationsstörningar, otydlighet i ansvarsfördelning och oklarhet i förväntningar i relationen framkommer också som påtagligt hämmande för lärandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)