Millenniers Online Köpbeteende : En kvalitativ studie av kommersiella hemsidor

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Studien har undersökt millenniers köpbeteende på kommersiella hemsidor online med syfte att få en djupare förståelse för dessa beteenden. Detta har undersökts med hjälp av följande två forskningsfrågor: ”Vilka faktorer påverkar millenniers val av kommersiella hemsidor?” samt ”Vilka faktorer påverkar millennier att stanna kvar på en hemsida och spendera pengar?”. Studien har grundats i teorier om influencer marketing och online stickiness. Empirin samlades in via en kvalitativ studie och djupintervjuer med sex stycken millennier genomfördes. Resultatet visade att influencer marketing har en signifikant påverkan på millenniers val av hemsidor. Vidare är hemsidans design och utseendet de främsta faktorerna som påverkar millennier att vilja stanna kvar på en hemsida. Viljan att stanna på en hemsida och spendera pengar påverkas främst av tilliten till hemsidan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)