Sökning: "Komvux"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade ordet Komvux.

 1. 1. Bedömning av språklig nivå enligt processbarhetsteorin : Hur SVA-elever utvecklar ordföljd mellan SFI och SVA-grund.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Medra Malki; [2022]
  Nyckelord :processbarhetsteorin; ordföljd; svenska som andraspråk; SFI Svenska för invandrare ; SVA-grund.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker skillnader i användningen av ordföljdsstrukturer hos inlärare på SFI (svenska för invandrare) och grundläggande utbildning i svenska som andraspråk på Komvux, samt om det sker en utveckling av dessa med utgångspunkt i processbarhetsteorin (PT). Materialet består av tolv skriftliga argumenterade texter, därav sex texter från varje kurs som jämförs med varandra. LÄS MER

 2. 2. "Man leker men man lär sig samtidigt" : Elevers upplevelser av pedagogiskt drama i SVA-undervisningen på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Ågren; [2022]
  Nyckelord :drama in Swedish as a second language; fiction in second language learning; multimodal tools; drama; student perspective; elevperspektiv; drama i svenska som andratyg; pedagogiskt drama; multimodala verktyg skönlitteratur i andraspråkinlärning;

  Sammanfattning : Gruppdynamik, självkänsla, motivation och läslust är några av de grundstenar sompositiva upplevelser av andraspråksinlärning bygger på (Gass & Selinker, 2008)(Löthagen & Staff, 2009). Min intention är att undersöka huruvida pedagogiskt dramaintegrerat i svenska som andraspråksundervisningen, kan användas som verktyg för attuppnå dessa förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. SPECIALPEDAGOGERS STRATEGIER FÖR ATT SKAPA LÄRANDEMILJÖER FÖR VUXNA MATEMATIKELEVER

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Peter Piispanen; [2022]
  Nyckelord :Matematik; Matematiska svårighter; Specialpedagogik; läromiljöer; intervju; Matematik 1; Komvux;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att lyfta fram de gemensamma problem (vuxen)elever har kring förnyade matematikstudier, samt hur dessa problem kan bearbetas med lärandemiljö, planering och specialpedagogisk insats. De olika undervisningsstrategierna specialpedagoger använder för att stödja självförtroendet och inlärandet hos elever med inlärningssvårigheter inom matematik diskuteras. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsledning på distans : Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete inom kommunal vuxenutbildning på entreprenad

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Katarina Brundin; [2022]
  Nyckelord :MAE; Municipal adult education; quality; public procurement; systematic quality work; contract follow-up; quality monitoring; Komvux; Kommunal vuxenutbildning; kvalitet; offentlig upphandling; systematiskt kvalitetsarbete; avtalsuppföljning; kvalitetsuppföljning;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur kommuner i Stockholms län följer upp det systematiska kvalitetsarbetet vid de privata skolföretag som kommunen har avtal med för att erbjuda kommunal vuxenutbildning till sina kommuninvånare. Studien önskade att samla in en så heltäckande bild som möjligt gällande vilka arbetssätt som användes i denna uppföljning samt undersöka på vilket sätt uppföljningen kan bidra till ett förbättringsarbete. LÄS MER

 5. 5. SFI - DEN KONTINUERLIGA VUXENUTBILDNINGEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlott Zsoldos; [2021-11-04]
  Nyckelord :SFI; kontinuerlig utbildning; arbetsmarknad; policyanalys; intervjuanalys; diskursanalys; integration; etablering; Arbetsförmedlingen; genomströmning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur verksamheter påverkas av att vuxenutbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året och vad det finns för normer, värderingar och politik som är inbäddade i den nuvarande formen av Komvux SFI. Teori: Utgångspunkt för uppsatsen har varit socialkonstruktivistisk teori med en interpretativ ansats. LÄS MER