Sökning: "Komvux"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet Komvux.

 1. 1. Lärares uppfattningar av elevers förmågor ochkunskaper i svenska som andraspråk : Om kunskapsglapp och övergångar inom olika nivåer på Komvux

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Esra Eriksson Mayer; Anna Birath; [2021]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kunskaper och förmågor; kunskapsglapp; övergångar; Komvux; vuxenutbildning; SVA-grund; SVA 1;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka sex utvalda lärares uppfattningar om vilka kunskaper ochförmågor som är viktiga för studerande på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen att hamed sig vid övergången till den gymnasiala utbildningen SVA 1. Vidare undersöks om detfinns några övriga faktorer som påverkar övergången från grundläggande till SVA 1. LÄS MER

 2. 2. Hur kan digitala resurser stärka undervisningen vid distansutbildning i biologi?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lisa Berntsson; [2020]
  Nyckelord :biologi; digitala resurser; distansutbildning; LMS; sociala interaktioner; undervisning; virtuella klassrum; ämnesförståelse; Biology; Distance education; Social interactions; Teaching; Virtual classrooms; Subject Comprehension; Digital resources;

  Sammanfattning : Today more and more courses at both universities and at the municipal adult educations (Komvux) are given as distance courses. Therefore, the need for good digital resources is ever growing, to provide the same standard of education at the distance courses as it is on the regular courses. LÄS MER

 3. 3. Att utforma en meningsfull studiesituation för vuxna i behov av specialpedagogiska insatser : En studie om hur speciallärare, specialpedagoger och lärare beskriver arbetet vid Komvux och Lärvux

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Hedman; Anette Ström; [2020]
  Nyckelord :Fokusgruppsintervjuer; intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; relationellt- och kategoriskt perspektiv; specialpedagogik; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad specialpedagogisk kompetens innebär för speciallärare, specialpedagoger och lärare verksamma inom Komvux och Lärvux, samt hur utbildningen organiseras och genomförs för att göra studiesituationen tillgänglig för elever i behov av specialpedagogiska insatser. Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats och halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer tillämpades som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. "Spindeln i nätet åt allt och alla" : Vuxenutbildningen i två kommuner i norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Karoline Långström; [2020]
  Nyckelord :Vuxenutbildningen; Komvux; Studie och yrkesvägledning; Organisation; Arbetssätt; Samhällsinformation; Institutionella teorin.;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på studie och yrkesvägledare inom den kommunala vuxenutbildningen i två kommuner i norra Sverige. Där syftet med denna studie är att lyfta fram hur två olika kommuner upplever sin verksamhet utifrån fokusfrågor som berör b.la. arbetsuppgifter, organisation, gråzonsfrågor, kontaktvägar. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar inlärning av engelska : Att läsa engelska parallellt med svenska som andraspråk på Komvux

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Susanne Renkel; [2020]
  Nyckelord :flerspråksinlärning; tvåspråksinlärning; språkinlärning; L2-inlärning; L3-inlärning; komvux; language acquisition; L3 learning; adult learner;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the challenges faced by adults completing Swedish secondary school who are learning English and Swedish as second language simultaneously. The study was carried out among teachers and pupils in adult secondary education in central Sweden. LÄS MER