Sjuksköterskors upplevelse av mobbning och dess konsekvenser : En allmän litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: BAKGRUND: Långa sjukskrivningar och psykisk och fysisk ohälsa beror oftast på dålig psykosocial arbetsmiljö, som mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier. Mobbningen är ett globalt problem som orsakar betydande kostnader för individens hälsa, sjukhusorganisationen och samhälle. SYFTE: Att beskriva hur mobbning påverkar utsatta sjuksköterskor och konsekvenser som kan uppstå på arbetsplatsen. METOD: En allmän litteraturstudie genomfördes grundad på 11 vetenskapliga artiklar. Artiklarna innefattade både kvantitativ och kvalitativ forskning. Dataanalysen genomfördes med induktiv ansats där meningsenheter med samma tema identifierades och delades i tre kategorier. RESULTAT: Det framkom tre kategorier i resultatet; påverkan på hälsan, påverkan på personalomsättning och påverkan på sjuksköterskans arbete. Resultatet visade på negativa effekter av mobbning för utsatta sjuksköterskor, organisationen med personalomsättning och för patientsäkerheten. Utsatta sjuksköterskor påverkades och visade  olika psykiska symtom, som depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och utbrändhet. Konsekvenser av mobbning och utsatthet hos sjuksköterskor drabbade även patientsäkerheten och vårdkvalitén, samt att det  fick konsekvenser på sjukhusorganisationen med ökad personalomsättning. KONKLUSION: Genom ökad kunskap och förståelse kan man hitta effektiva sätt att hantera och utreda mobbning tidigt på arbetsplatsen. Detta kan leda till förbättringar i ett både kort- och långsiktigt perspektiv för sjuksköterskors hälsa, personalomsättning på sjukhus och ökad patientsäkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)