Effektivisering av förvaltningsskedet med hjälp av flerdimensionella BIM-modeller : En studie om BIM 360 Ops

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Den tekniska utvecklingen går fort fram. Tillämpandet av BIM (Byggnadsinformationsmodellering) blir allt vanligare inom byggsektorn. Dock halkar förvaltningen efter i utvecklingen, i jämförelse med byggprocessens tidiga skeden, projektering- och produktionsskedet. BIM i förvaltningen är väldigt omtalad men ännu har det inte implementerats i stor utsträckning. Detta arbete handlar om att undersöka huruvida digitaliserat förvaltningen är idag samt om mjukvaran BIM 360 Ops kan vara ett effektivare alternativ. BIM 360 Ops är en mjukvara skapad av Autodesk som riktar sig in på förvaltning. Genom intervjuer med Diagona AB, Fabege, HSB, Uppsala Kommuns fastighetsaktiebolag (UKFAB), Akademiska Hus, Locum, Stockholmshem samt FastPartner, får man en inblick i hur dessa företag går tillväga i dagsläget, vilka kunskaper det finns kring BIM hos förvaltare samt vad som saknas i förvaltningen. Här analyseras programvaror som respondenterna använder sig av, för att få en större uppfattning kring arbetsgången i förvaltningen. Ett detaljerat tillvägagångssätt av mjukvaran BIM 360 Ops demonstreras för att visa hur programvaran fungerar och för att upptäcka eventuella svårigheter, fördelar samt nackdelar med programmet. Resultatet visar att ingen av de intervjuade utnyttjar BIM i förvaltningen. Företagen strävar efter att digitalisera förvaltningen, men ännu inte åstadkommit det fullständigt. Intresset för BIM i förvaltningen finns, dock har många förvaltare brist på kunskap om byggnadsinformationsmodellering. Denna studie uppmärksammar digitalisering av förvaltningsskedet och genomgår undersökning kring programvaran BIM 360 Ops som frambringar BIM i förvaltningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)