Mötet med vården - våldsutsatta kvinnors upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem vilket leder till negativa konsekvenser för både den fysiska och psykiska hälsan. Inom hälso- och sjukvård är våld mot kvinnor ett problem som inte alltid uppmärksammas och är svårt att upptäcka. Det finns många orsaker bakom kvinnans val att inte tala om våld. Inom sjukvården kommer vårdpersonal att stöta på våldsutsatta kvinnor. Det är sjuksköterskans ansvar att visa respekt, medkänsla och säkerställa kvalitén i vården. Studien är gjord för att belysa våldsutsatta kvinnors upplevelser i mötet med vårdpersonal. Syfte: Att undersöka hur våldsutsatta kvinnor upplever mötet med vårdpersonal. Metod: Studien är en litteraturöversikt där 11 vetenskapliga artiklar har analyserats. Resultat: Resultatet presenteras utifrån 6 teman som beskriver kvinnornas upplevelser: 1) Vårdpersonalens förhållningssätt – empati, respekt och förtroende, 2) Identifiering av våldet – att tala och få frågan om våld, 3) Individen i fokus – upplevelser av att bli sedd, hörd och prioriterad, 4) Efter avslöjandet – hjälp, stöd och information, 5) Negativa känslor – skuld och skam, 6) Integritet, självbestämmande och sekretess. Resultatet visade att kvinnorna hade både positiva och negativa upplevelser i mötet med vården. Empati, respekt och förtroende låg till grund för att mötet skulle upplevas positivt. Det framkom däremot att kvinnorna upplevde att sjuksköterskorna var stressade och oengagerade samt misslyckades med att bidra till en trygg miljö för kvinnorna att tala om våldet. Det blev tydligt att kvinnorna i mötet med vårdpersonal många gånger inte fick det stöd och den hjälp de var i behov av. Slutsats: För att möjliggöra att kvinnorna kände sig bekväma och trygga med att tala om våldet så behövde vårdpersonalen ha ett empatiskt bemötande. De behövde skapa en säker miljö samt ge kvinnorna den tid som behövdes för att tala om sin situation. Det var nödvändigt att vårdpersonal hade kunskap om hur våldsutsatta kvinnor skulle bemötas för att kunna känna sig trygga att delge deras upplevelser av våldet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)